Kommisjondirektiv (EU) 2018/217 av 31. januar 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods for tilpasning av del I.1 i vedlegg I til vitenskapelige og tekniske fremskritt

Kommisjondirektiv (EU) 2018/217 av 31. januar 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods for tilpasning av del I.1 i vedlegg I til vitenskapelige og tekniske fremskritt

Commission Directive (EU) 2018/217 of 31 January 2018 amending Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods by adapting Section I.1 of its Annex I to scientific and technical progress

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.04.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Sammendrag av innhold

Bilag I, Del I.1, til direktiv 2008/68/EF viser til bestemmelser i den internasjonale avtalen om innenlandstransport av farlig gods på vei, jf. direktivets artikkel 2. Bestemmelsene ajourføres regelmessig i overensstemmelse med artikkel 14 i den internasjonale avtalen om international vegansport av farlig gods (ADR). Den siste utgaven av den internasjonale avtalen gjelder fra 3. januar 2018.

Det gjøres derfor en endring i bilag I, del I.1 til direktiv 2008/68/EF.

Merknader

Rettslige konskevenser

Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods (ADR) er tiltrådt av Norge. Artikkel 3 i denne avtalen gjør vedleggene A og B automatisk til en del av avtalen. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innenlands transport av farlig gods, innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2009, inntar ADR i fellesskapsretten. ADR vedlegg A og B er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, jf. forskriftens § 2 og fremkommer som vedlegg til forskrften. Vedleggene må endres i tråd med endringene i ADR.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke av Spesialutvalget for transport.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/217/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/68/EF
Celexnr.: 32018L0217

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 10.04.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.07.2018

Lenker