Utfyllende bestemmelser til MiFID II informasjon som skal gis ved erverv av betydelig eierandel i verdipapirforetak

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1946 av 11. juli 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF og 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmessige tekniske standarder vedrørende en utømmende liste over de opplysninger, som påtenkte erververe skal forelegge i deres melding om et planlagt erverv av en betydelig andel i et verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1946 of 11 July 2017 supplementing Directives 2004/39/EC and 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for an exhaustive list of information to be included by proposed acquirers in the notification of a proposed acquisition of a qualifying holding in an investment firm

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter en utfyllende liste over informasjon som gis ved erverv av betydelig eierandel i verdipapirforetak. Informasjonen skal gis av erverver og avhenger av om erverereren er en fysisk eller juridisk person. Det skal for det første gis informasjon om den som erverever eierandelen. Videre skal det gis informasjon om kjøpet, bakgrunnen for dette og om finansieringen. Dersom 50% eller mer av aksjene i selskapet erveres skal det gis en strategisk utviklingsplan for selsakepet det erverves aksjer i. Dersom den som foretar kjøpet er et foretak under tilsyn  kan det lempes på kravene til den informasjon som skal gis.

Merknader
Rettslige konsekvenser

 Rettsakten skal tas inn i EØS-avtalen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift. .

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten må tas inn i norsk rett samme med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1946
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1946

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2017
Frist returnering standardskjema: 19.02.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker