Utfyllende bestemmelser til PRIIPs - med kriterier for inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg

Kommissionens forordning (EU) 2016/1904 av 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 hva angår produktinnblanding

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/1904 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to product intervention

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Sammendrag av innhold

PRIIPs forordningen gir nasjonale forsikringstilsynsmyndigheter og EIOPAs myndighetsbeføyelser hva angår forsikringsbaserte investeringsprodukter. Hovedrettsakten gir tilsynsmyndighetene og EIOPA unntaksvisfullmakt til å vedta begrensninger eller forby salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter. I de tilfelle PRIIPs gir EIOPA myndighet til å treffe bindende vedtak vil fullmakten for EFTA statene bli lagt til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).  Hensikten med forordningen er å sikre at myndigheten bare brukes i ekstraordinære tilfeller hvor det er tale om vesentlig problem med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mot de finansielle markeders overordnede funksjon eller mot stabiliteten i hele eller deler av det finansielle system i minst en medlemsstat eller hele EØS. Forordningen gir utfyllende regler til hovedforordningen på dette området.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten er PRIIPs forordningen. Den utfyllende forordningen vil gi nærmere regler om hvilke forhold som skal inngå i det skjønnstema som nasjonale tilsynsmyndigheter og EIOPA i unntakstilfelle vil måtte legge til grunn i sin myndighetsutøvelse. Det vil i noen grad kunne ha en viss rettslig betydning for myndighetene og foretakene.

Når PRIIPs forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil den utfyllende forordningen kunne bli gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs at det i forskrift med hjemmel i lov tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med eventuelle tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den utfyllende forordningen forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere utover det hovedforordningen PRIIPs gir.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forbehold om Stortingets samtykke gjelder hovedrettsakten PRIIPs. 

Det vil være behov for tekniske EØS-tilpasninger hva angår overgangsperioder og ikrafttredelsesdato, 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1904
Basis rettsaktnr.: 32014R1286
Celexnr.: 32016R1904

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.07.2016
Frist returnering standardskjema: 07.11.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker