Utfyllende regler om lettere distribusjon av kollektive investeringsfond og utfyllende regler til EuVECA- og EuSEF-forordningene

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribusjon av kollektive investeringsfond på tvers av grensene og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1246/2014

Regulation (EU) 2019/1156 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on facilitating cross-border distribution of collective investment undertakings and amending Regulations (EU) No 345/2013, (EU) No 346/2013 and (EU) No 1286/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Europaparlaments- og rådsforordning om forenklet grenseoverskridende distribusjon av kollektive investeringsfond, og regler som endrer EuSEF (Regulation (EU) no 345/2013 on European venture capital funds), EuVECA (Regulation (EU) no 346/2013 on European social entrepreneurship funds) og PRIIPS (Regulation (EU) no 1286/2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products.

EuSEF (Regulation (EU) no 345/2013 on European venture capital funds) og EuVECA (Regulation (EU) no 346/2013 on European social entrepreneurship funds) er inntatt i EØS-avtalen men ikke inkorporert i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Forvaltning og markedsføring av kollektive investeringsfond er regulert av UCITS- og AIFM-direktivet på EU nivå. I Norge er disse gjennomført ved lov om verdipapirfond (UCITS) og lov om alternative investeringsfond (AIFM). Begge sett med regelverk regulerer adgangen for grensekryssende virksomhet, herunder grensekryssende markedsføring. Forordningen er et ledd i arbeidet med å bryte ned barrierer i målet om kapitalmarkedsunionen. Formålet er å sørge for en mer helhetlig praktisering av passport-systemet og notifiseringsprosedyrer mellom nasjonale kompetente myndigheter. 

Nasjonale tilsynsmyndighetene pålegges å vedlikeholde oversikter over markedsføringskrav og avgifter på egne nettsider, og melde fra til ESMA ved endringer. ESMA skal opprette en sentral database med oppsummering av markedsføringskrav og lenker til informasjon hos nasjonale tilsynsmyndigheter. Det skal videre opprettes en sentral database med oversikt over all grensekryssende markedsføring av verdipapirfond og alternative investeringsfond. Dette vil kreve standardisert rapportering fra den enkelte nasjonale tilsynsmyndighet, der detaljerte bestemmelser vil fastsettes i tekniske standarder. Det oppstilles videre krav om at nasjonale tilsynsmyndigheter annethvert år utarbeider en rapport til ESMA med oversikt over endringsforespørsler og eventuelle brudd på krav til notifikasjonsmeldinger. Det innføres begrensninger på nasjonale tilsynsmyndigheters adgang til å pålegge søknadsgebyrer ved notifikasjoner om grensekryssende markedsføring av fond. 

Definisjonen av markedssondering (pre-marketing), som innføres i AIFM-direktivet harmoniseres med EuVECA og EuSEF ved at tilsvarende bestemmelser innføres.

Forordningen må sees i sammenheng med Europa-parlamentets og rådets direktiv om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grensekryssende distribusjon av kollektive investeringsfond.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Gjennomføring av forordningen vil kreve lovendring i lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven). Det må vurderes nærmere om også verdipapirfondloven må endres for å gjennomføre forordningen. Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utrede norsk gjennomføring av direktivet og forordningen.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)110
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1156
Basis rettsaktnr.: 345/2013, 346/2013
Celexnr.: 32019R1156

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.03.2018
Frist returnering standardskjema: 24.04.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker