Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende regler til IFR - Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - om organisering

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/72 av 4. oktober 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner når det gjelder reguleringstekniske standarder for krav som betalingskortordninger og behandlingsenheter skal overholde for å sikre at de er uavhengige hva angår regnskap, organisasjon og beslutningsprosesser

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/72 of 4 October 2017 supplementing Regulation (EU) 2015/751 of the European Parliament and of the Council on interchange fees for card-based payment transactions with regard to regulatory technical standards establishing the requirements to be complied with by payment card schemes and processing entities to ensure the application of independence requirements in terms of accounting, organisation and decision-making process

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner (Interchange Fee Regulation - IFR). Hovedforordningen IFR er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men de materielle bestemmelsene er i norsk rett førtidig gjennomført i forskrift av 27. juni 2016 nr. 827 om formidlingsgebyr i kortordninger mv. Det fremgår av hovedforordningen og norsk forskrift at enheter som er ansvarlig for kortordninger og enheter som er ansvarlig for gjennomføring av transaksjoner skal organiseres som uavhengige enheter. De utfyllende reglene gir nærmere bestemmelser om hvordan dette skal sikres.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når disse utfyllende reglene til IFR tas inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. Forordningen bør tas inn samtidig med eller etter at hovedforordningen IFR tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger både av hovedrettsakten IFR og av norsk forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv. Det er allerede et krav i norsk rett at de to typer virksomhetene skal organiseres som uavhengige enheter, mens forordningen konkretiserer hvordan slik uavhengighet skal sikres. Forordningen medfører ikke vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for myndighetene. Kravet om å adskille de to typer virksomhet kan ha hatt betydelige økonomiske og administrative konsekvenser for berørte foretak. Dette er konsekvenser foretakene i hovedsak måtte håndtere allerede ved innføring av reglene om skillet i 2016. De utfyllende reglene, som gir nærmere bestemmelser om slikt skille, kan fortsatt ha konsekvenser for enkelte foretak. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet antar reglene er EØS-relevante og akseptable.

Vurdering

Forbehold om Stortingets samtykke (art 103-forbehold) gjelder morrettsakten Interchange Fee Regulation. Morrettsakten må være gjennomført i norsk rett før utfyllende EØS-regler kan gjennomføres ved inkorporasjon.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger ved EØS-innlemmelse, vedr. ikrafttredelsestidspunkt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/72
Basis rettsaktnr.: (EU) 2015/751
Celexnr.: 32018R0072

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2017
Frist returnering standardskjema: 30.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen