Utfyllende regler til MiFIR om pakkeordrer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2194 av 14. august 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til pakkeordrer

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2194 of 14 August 2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to package orders

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsaken er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Reglene er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til norske regler er sendt på høring 28.02.2018.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlaments forordning nr. 600/2014/EU (MiFIR), som endret ved Råds- og Parlaments forordning (EU) 2016/1033. MiFIR oppstiller plikt for handelsplasser, og visse verdipapirforetak (systematiske internaliserere), til å offentliggjøre informasjon om ordrer i finansielle instrumenter. Tilsynsmyndighetene kan på visse vilkår gi unntak fra denne offentliggjøringsplikten. Formålet med forordningen er å gi utfyllende regler om når visse ordretyper (pakkeordrer) kan gis slikt unntak, ved at den definerer når et av vilkårene for unntak anses oppfylt. Det dreier seg om vilkåret om at det ikke må anses å være et likvid marked for pakkeordren som helhet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten (MiFIR).

Forordningen skal tas inn i EØS_avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2194
Basis rettsaktnr.: 2014/600
Celexnr.: 32017R2194

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2017
Frist returnering standardskjema: 12.12.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.02.2018
Høringsfrist: 30.04.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker