Utfyllende regler til PSD2 om samarbeid mellom hjemland og vertsland

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2055 av 23. juni 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 hva gjelder tekniske reguleringsstandarder for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter i forbindelse med betalingstjenestetilbyderes utøving av etableringsretten og retten til tjenesteyting

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2055 of 23 June 2017 supplementing Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the cooperation and exchange of information between competent authorities relating to the exercise of the right of establishment and the freedom to provide services of payment institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser om hvordan hjemland og vertsland skal kommunisere og samarbeide i forbindelse med foretaks grensekryssende aktiviteter under PSD II.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres som forskrift i norsk rett, ved inkorporasjon. Det vil si at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten retter seg mot myndighetene og gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknad

Vurdering

Forbehold om Stortingets samtykke er knyttet til morrettsakten PSD2.

Det vil være behov for teknisk EØS-tilpasning for ikrafttredelsestidspunktet.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2017/2055
Basis rettsaktnr.: (EU) 2015/2366
Celexnr.: 32017R2055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2017
Frist returnering standardskjema: 12.03.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker