Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning for å fremme bruken av SMB-vekstmarkeder

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129, med hensyn til å fremme bruken av SMB-vekstmarkeder

Regulation (EU) 2019/2115 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive 2014/65/EU and Regulations (EU) No 596/2014 and (EU) 2017/1129 as regards the promotion of the use of SME growth markets

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.08.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen har trådt i kraft i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for å bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Det er innført endringer i verdipapirmarkedsdirektivet (direktiv 2014/65/EU), markedsmisbruksforordningen (MAR, forodrning (EU) 596/2014) og prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129) for å bidra til at små og mellomstore bedrifter (SMB) lettere får tilgang til finansering på kapitalmarkedet. Forordningen innebærer en lemping av visse forpliktelser for foretak som er notert på et vesktmarked for små og mellomstore bedrifter. Et vekstmarked for små og mellomstore bedrifter er en spesiell form for multilateral handelsfasilitet (MHF) som er innført med verdipapirmarkedsdirektivet).

Det forelås blant annet følgende endringer:

  • Unntak fra reglene om markedssonderinger ved utstedelse av obligasjoner rettet mot profesjonelle investorer 
  • Adgang til å inngå likviditetsavtale for å øke likviditeten i foretakets aksjer  
  • Adgang til å inngå en liste over såkalte "permanente innsidere" (personer som regelmessig har tilgang til innsideinformasjon)
  • Innføring av lengre frist for å offentliggjøre handler gjort av ledende ansatte og deres nærstående
  • Adgang til å inngå forenklet prospekt ved overgang til regulert marked under gitte vilkår 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Regelverket vil bli gjennomført i verdipapirhandelloven.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Saken er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der de departementene som rettsakten angår er representert. Spesialutvalget fant forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen innebærer endringer i markedsmisbruksforordningen som enda ikke er innlemmet i EØS-avtalen eller tatt inn i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)331
Rettsaktnr.: 2019/2115
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU, 596/2014 og 2017/1129
Celexnr.: 32019R2115

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2019
Frist returnering standardskjema: 06.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker