Strategisk tiltaksplan for batterier - Mobilitetspakken del 3

Vedlegg 2 til Kommisjonens melding til Europaparlamentet, Rådet, Den Europeiske økonomi- og sosialkomité og Regionkomitéen

Annex 2 to the Communiciation from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.08.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Tiltaksplanen ble presentert av Europakommisjonen 17. mai 2018. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om gjennomførelsen av den strategiske tiltaksplanen i 2019.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen la 17. mai 2018 frem tredje og siste del av Mobilitetspakken. Blant elementene som ble presentert var en strategisk tiltaksplan for batterier. Med tiltaksplanen ønsker Kommisjonen å styre Europa mot en ledende posisjon i en industri som vil få stor betydning fremover, støtte sysselsetting og tilvekst i en sirkulær økonomi, og samtidig sikre ren mobilitet og bedre miljø og livskvalitet for EUs borgere. Kommisjonen fremmer en grenseoverskridende og integrert europeisk tilnærming, med spesielt fokus på bærekraft, som omfatter hele verdikjeden i batterienes økosystem: fra utvinning og bearbeiding av råmaterialer, via design og produksjon av battericeller og -pakker, til bruk, gjenbruk, gjenvinning og destruering av batterier. En slik tilnærming er ventet å fremme produksjon og bruk av høytytende batterier og sette bærekraftsstandarder gjennom hele verdikjeden.

I strategien identifiserer Kommisjonen seks strategiske tiltaksområder som hver inneholder en rekke tiltak:

  1. Sikre bærekraftig råvareforsyning
  2. Støtte europeiske prosjekter som dekker ulike segmenter i batteriverdikjeden, herunder produksjon av battericeller
  3. Styrke det industrielle lederskapet gjennom økt EU-støtte til forskning og innovasjon innenfor hele verdikjeden
  4. Utvikle og styrke høyt kvalifisert arbeidskraft innenfor alle deler av verdikjeden
  5. Støtte en bærekraftig verdikjede for batterier, altså krav til sikker og bærekraftig batteriproduksjon, som en sentral drivkraft for EUs konkurranseevne
  6. Sikre sammenheng med det bredere støtte- og reguleringsrammeverket

I tiltaksområde 6 ber Kommisjonen Europaparlamentet og Rådet om så raskt som mulig å vedta det reviderte direktivet om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport KOM (2017)653, som gjør endringer i direktiv 2009/33 ("clean vehicles"-direktivet), samt å vedta de nye CO2-utslippsstandardene for personbil og varebil, KOM(2017)676 som reviderer forordningene 443/2009 og 510/2011. I tillegg ber Kommisjonen Europaparlamentet om å vedta de nye utslippsstandardene for tunge kjøretøy KOM(20158)284.

Kommisjonen vil videre samarbeide tett med medlemsstatene for å akselerere utrullingen av infrastruktur for alternative drivstoff som anbefalt i tiltaksplanen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Tiltaksplanen ser ikke ut til å inneholde forpliktelser for Norge, men er kun en strategi. Planen får dermed i seg selv ikke rettslige konsekvendser utover vedtagelsen av de rettsaktene det vises til i tiltaksområde nr. 6 ovenfor. Dette gjelder revidert clean vehicles-direktiv KOM(2017)653 og de nye utslippsstandardene i henholdsvis KOM(2017)676 og KOM(2016)284. Rettslige konsekvenser av disse rettsaktene er behandlet i egne EØS-notater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tiltaksplanen inneholder ingen forpliktelser for Norge. Det antas imidlertid at etableringen av en egen batteriindustri i Europa vil være positivt blant annet med tanke på nye arbeidsplasser og en bærekraftig verdikjede for batterier.

De økonomiske og administrative konsekvensene for rettsaktene omtalt under tiltaksområde nr. 6 ovenfor, er behandlet i egne EØS-notater. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Vegdirektoratet støtter av miljøhensyn Kommisjonens forslag om rask vedtakelse av revidert clean vehicles direktiv og nye CO2-utslippstandarder for personbil, varebil og tunge kjøretøy.

Vegdirektoratet støtter også, av hensyn til å fremme bruken av kjøretøy med alternative drivstoff, Kommisjonens mål om gjennom samarbeid med medlemsstatene å akselerere utrullingen av infrastruktur for alternative drivstoff.

Samferdselsdepartementet støtter VDs vurderinger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2018)293
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker