Kommunikasjon om EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionsutvalget. Mot et omfattende EU-rammeverk for hormonforstyrrende stoffer

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards a comprehensive European Union framework on endocrine disruptors

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Meldingen skal nå behandles av medlemslandene i Rådet og av Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen la den 7. november 2018 fram en helhetlig melding for å beskytte folk og miljø mot skadelige kjemikalier med hormonforstyrrende virkning, «Towards a comprehensive European Union framework on endocrine disruptors» (COM (2018) 734). 

Meldingen bygger på oppdatert kunnskap og erfaring fra den tidligere strategien, som nå er tyve år gammel. Som tidligere bygger også dagens strategi på føre-var-prinsippet og målsettingen er å:

 • begrense eksponeringen av hormonforstyrrende stoffer; i særdeleshet i puberteten og under graviditet.
 • benytte Horizon Europe til å få fart på utvikling av grundig forskning som kan legges til grunn i risikohåndteringen, med særlig vekt på områder hvor det for tiden ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap. Av kunnskapshull nevnes særlig:
  • effekten av slike stoffer på sykdomsutvikling og dyreliv
  • om det finnes trygge nivå for eksponering og hvordan dette håndteres («safe threshold principle»)
  • om den samlede effekten av eksponering av flere ulike kjemikalier med hormonforstyrrende virkning («cocktaileffekt»)
  • utvikling av tryggere alternativer/substitutter
  • effekten av hormonforstyrrelser

 • tilrettelegge for en aktiv dialog hvor alle skal bli hørt, gjennom å etablere et Forum for hormonforstyrrende stoffer som skal møtes hvert annet år. De vil også øke støtten til arbeid med hormonforstyrrende stoffer i internasjonale organisasjoner.

Videre skal relevant regelverk gjennomgås («fitness check») for å se om det gir tilstrekkelig høy grad av beskyttelse av mennesker og miljø, og for å sikre konsistens mellom de ulike regelverkene som regulerer slike kjemikalier. I dette arbeidet vil de bl.a. kunne se på regelverkene for plantevernmidler, biocider, vann, leketøy, kosmetikk, matkontaktmaterialer og kjemikalieregelverket REACH. Som ledd i dette arbeidet vil allmennheten bli hørt.

Kommisjonen vil også lansere en webportal for å sikre at allmenheten får informasjon om slike kjemikalier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker