Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen om hvilken informasjon administratorer av kritiske og betydningsfulle referanseverdier skal gi om metoden for fastsettelse av referanseverdien mv.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1641 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis av administratorer av kritiske eller vesentlige referansemål om metoden som brukes for å fastsette referansemålene, om den interne gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden og om framgangsmåtene for å foreta vesentlige endringer i metoden

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1641 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying further the information to be provided by administrators of critical or significant benchmarks on the methodology used to determine the benchmark, the internal review and approval of the methodology and on the procedures for making material changes in the methodology

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gjelder administratorer av kritiske og betydningsfulle referanseverdier. Den fastetter regler om hvilken informasjon slike administratorer skal gi om metoden som brukes til å fastsette referanseverdien, hvordan metoden skal vurderes og godkjennes internt, og fremgangsmåten ved vesentlige endringer i metoden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Forordningen vil ikke tas inn i EØS-avtalen før basisrettsakten (benchmark-forordningen)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen påvirker ikke norske forhold i nevneverdig grad.

Dato for ikrafttreden i EØS/EFTA-landene må tilpasses.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1641
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32018R1641

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.12.2018
Frist returnering standardskjema: 31.12.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen