Vet - fristatus Spania tub og bruc

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/65 av 14. januar 2019 som endrer vedlegg I og II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder offisiell tuberkulose-fristatus og offisiell brucellose-fristatus hos storfe, samt endring av vedlegg II av beslutning 93/52/EØF når det gjelder offisiell brucellose-fristatus (B. melitensis) hos småfe i visse regioner av Spania

Commission Implenemting Decision (EU) 2019/65 of 14 January 2019 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC in relation to the officially tuberculosis-free and the officially brucellosis-free status and Annex II to Decision 93/52/EEC in relation to the officially brucellosis (B. melitensis)-free status of certain regions of Spain

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I og II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder oppføring av visse regioner og områder som offisiellt fri for henholdsvis i tuberkulose og brucellose hos storfe. Endringene er som følger:

  • Provinsen Pontevedra i det Autonome samfunnet Galici får fristatus for tuberkulose i storfebesetninger
  • Det autonome samfunnet Madrid og det autonome samfunnet Valencia får fristatus for brucellose i storfebesetninger

I tillegg endrer rettsakten vedlegg II av beslutning 93/52/EØF ved at Provinsene Almeria, Granada og Jaen i det autonome samfunnet Andalusia får offisiellt fri for brucellose (B. melitensis) hos småfe.

Bakgrunnen for oppføring av nye regioner og områder med fristatus for de nevnte sykdommene er Kommisjonens vurdering av innsendt dokumentasjon på at vilkårene for fristatus oppfylles.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Denne hjemmesiden vil oppdateres når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/importavproduksjonsdyr/innforsel_av_klauvdyr_fra_eosland_og_land_utenfor_eosomraadet_tredjeland.3853

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/65
Basis rettsaktnr.: 2003/467 og 93/52/EØF
Celexnr.: 32019D0065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2018
Frist returnering standardskjema: 25.01.2019
Dato returnert standardskjema: 25.01.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker