EØS-notatbasen

Vet - fristatus LSD Kroatia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/81 av 17. januar 2019 som endrer vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2016/2008 når det gjelder dyrehelsemessige bekjempelsestiltak mot lumpy skin disease i visse medlemsland

Commission Implementing Decision (EU) 2019/81 of 17 January 2019 amending Annex I to Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) nr. 2016/2008 gir bestemmelser om bekjempelse av "lumpy skin disease" (LSD) i medlemsland eller områder derav listeført i vedlegg I av beslutningen. Tiltakene omfatter minimumskrav for vaksinasjonsprogram mot LSD som skal utarbeides av medlemslandet og godkjennes av Kommisjonen. Del II av vedlegg I til beslutningen listefører "infiserte soner" som innebærer områder der utbrudd av LSD er bekreftet, beskyttelsessoner rundt utbrudd, overvåkningssoner rundt utbrudd og områder der vaksinasjon mot LSD kan gjennomføres. I del I av vedlegg I til beslutningen listeføres "områder med fristatus med vaksinasjon" som innebærer områder utenfor de "infiserte sonene" hvor det vaksineres mot LSD.

LSD har aldri vært påvist i Kroatia. I forbindelse med utbrudd av LSD i Hellas, ble det i 2016 og 2017 iverksatt massevaksinasjon av storfe mot LSD i Kroatia grunnet epidemiologisk situasjon i nabolandet. Vaksinasjonsprogrammet i Kroatia ble godkjent av Kommisjonen gjennom beslutning (EU) nr. 2016/2009. Landet ble derfor oppført på lista i del I av vedlegg I til beslutning (EU) nr. 2016/2008 over "områder med fristatus med vaksinasjon". EU's vitenskapskomite (EFSA) har i 3 ulike rapporter konkludert med at massevaksinasjon mot LSD er et effektivt tiltak for å kontrollere og utrydde sykdommen. Overvåkningsresultater viser at utbruddsituasjonen er sterkt forbedret i 2018 da det ikke har vært noen nye utbrudd av sykdommen i noen av EU's medlemsland dette året. På bakgrunn av denne gunstige situasjonen har Kroatia siden starten av 2018 sluttet å vaksinere mot LSD. Landet har isteden gjennomført et overvåkningsprogram godkjent av Kommisjonen. I henhold til standarder gitt av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) kan et land oppnå fristatus for LSD etter 8 måneder med overvåkning uten tilfeller av sykdommen.

Kroatia oppfyller alle vilkårene i den nevnte OIE-standarden og kan på denne bakgrunnen fjernes lista over "områder med fristatus med vaksinasjon" i del I av vedlegg I til beslutning (EU) nr. 2018/2006.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten skal ikke gjennomføres i norsk rett da grunnrettsakten, beslutning (EU) nr. 2018/2006, ikke er gjennomført i norsk rett. Årsaken til dette er at bestemmelserne i rettsakten kun retter seg mot land berørt av utbrudd av LSD.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant retsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/81
Basis rettsaktnr.: 2016/2008/EU
Celexnr.: 32019D0081

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2018
Frist returnering standardskjema: 25.01.2019
Dato returnert standardskjema: 25.01.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker