Energimerking, revisjon av husholdnings kjøl-frys 1060/2010

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) …/...av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av kjøleapparat til hushaldsbruk og støysvake kjøleapparat som opphever forordning (EU) nr. 1060/2010 med omsyn til energimerking av kjøleapparat til hushaldsbruk

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/...of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household refrigerating appliances and low noise refrigerating appliances repealing Regulation (EU) No 1060/2010 with regard to energy labelling of household refrigerating appliances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2018

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Samrådsforum ble avholdt 6. desember 2017 og NVE forventer at møte i ekspertgruppekomiteen for energimerking vil kunne avholdes rett før eller etter sommeren 2018. Kommisjonen har som uttalt mål at den reviderte energimerkeforordningen skal vedtas innen begynnelsen av november 2018.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til rammeforordningen for energimerking av produkter, energimerkeforordning 2017/1369, som erstatter det tidligere energimerkedirektivet 2010/30/EF. Rammeforordningen er enda ikke gjennomført i Norge. Forordningen er, sammen med økodesigndirektivet, et virkemiddel for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Energimerkedirektivet/-forordningen, med underliggende produktspesifikke forordninger, pålegger leverandører og forhandlere blant annet å forsyne produktene med trykte og elektroniske versjoner av energimerket og produktdatablad slik at forbrukeren kan ta et bevisst valg i kjøpssituasjonen. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har startet en revisjon av energimerkeforordning 1060/2010 for husholdningskjøle- og fryseapparater. Revisjonen befinner seg i konsulterende fase der medlemmene i Samrådsforum kan kommentere på utkastet til revidert forordning.

Endringer på energimerket

Det nye energimerket vil, ved første introduksjon, ha energiklasse A, og eventuelt også B, tom. Det forventes at å ta mellom 6 og 10 år før energiklasse A dekker 30% av modellene på markedet alternativt at energiklassene A og B til sammen dekker 50% av markedet. Det nye energimerket vil inneholde en QR-kode som forbrukerne kan skanne med sin mobiltelefon og dermed få tilgang til informasjonen på produktdatabladet. Energiklasseskalaen baseres på en ny utregningsmåte for energieffektivitetsindeksen (EEI). Et kjøleskap i energiklasse A++ (EEI=30) etter dagens skala, vil få energiklasse E (EEI=100) etter den nye skala. 

 Forslag til energimerkekrav

1. april 2020:

Forslaget viderefører gjeldende plikter for leverandør og forhandler. Leverandøren skal bla forsyne forhandler med trykte og elektroniske versjoner av energimerke og produktdatablad. Leverandøren får også en ny plikt som innebærer at teknisk informasjon om produktet skal legges inn i EUs produktdatabase. Forhandler er forpliktet til å påføre et energimerke på utstilte produkter. Ved fjernsalg skal energimerke og produktdatablad vises. Annonser for en bestemt modell skal inneholde energiklasse og gjeldende energiklasseskala. Teknisk reklamemateriell som inneholder tekniske parametere om en bestemt modell, skal vise energiklassen med gjeldende energiklasseskala.  

Energimerkets energiklasse G skal være skravert grått for å symbolisere at det ikke er tillatt å plassere apparater i energiklasse G på markedet..

1. april 2023:

Leverandøren skal sørge for nye energimerker utformet etter skjerpede krav. Energimerkets energiklasser F og G skal være skravert grått for å symbolisere at energikravene er skjerpet i forhold til 2020 og at det ikke er tillatt å plassere på markedet apparater i disse energiklassene.

Merknader

Hovedrettsakten – energimerkeforordning 2017/1369 (som erstatter 2010/30/EF) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).


Rettslige konsekvenser

Energimerkedirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft 01.06.2013. Før en eventuell gjennomføring av den reviderte versjonen av energimerkeforordning 643/2009, må rammeforordning for energimerking av produkter, nr 2017/1369, gjennomføres i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden den reviderte forordningen er en revisjon av en allerede gjennomført forordning (643/2009), antas det at den ikke vil ha noen konsekvenser for norske myndigheter utover de som allerede gjelder for 643/2009.

For industrien kan de nye kravene knyttet til informasjonsmateriell, ha økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

NVE publiserte en nyhet på sine hjemmesider den 19. mars 2015 om oppstart av revisjonsstudien. Den 19. desember 2017 publiserte NVE en høring av de fremlagte arbeidsdokumentene til møtet i Samrådsforum som ble avholdt 6. desember 2017. NVE mottok ingen høringsinnspill.  

Vurdering

Så langt er det ingen ting som tyder på at revisjonen av forordningen vil kunne ha spesielle konsekvenser for norske forhold.

Andre opplysninger

Notatet er oppdatert på grunnlag av arbeidsdokumentene som Kommisjonen sendte ut til møtet i Samrådsforum 6. desember 2017.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2010/30/EF, 2017/1369 og 1060/2010

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen