Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)

Revisjon av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 om nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)

Revision of Commission Regulation (EU) No 677/2011 on detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rammene for revisjonen ble fremlagt under møtet i Single Sky Committee (SSC) i oktober 2017. EU-kommisjonen hadde ambisjon om en votering over forslaget på SSC-møtet i desember, men har ikke lyktes å ferdigstille et mer bearbeidet utkast som det kunne voteres over. Planen er å komme til SSC med forslaget i et eget ad-hoc møte i slutten av april 2018.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har gjennom 2017 arbeidet parallellt med revisjon av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og vurdering av evt. renominering av Eurocontrol som Network Manager når eksisterende utpeking løper ut i slutten av 2019. (Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 er inkorporert i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 19.12.2014 nr. 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom, § 1 nr. 6.)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 utfyller Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) 551/2004 om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom (Luftromsforordningen) artikkel 6, og har som mål å optimalisere bruken av det europeiske luftrommet. Forordningen etablerer og definerer nærmere oppgavene til en egen Network Manager. Oppgavene til Network Manager er blant andre å drifte og styre det felleseuropeiske rutenettverket, ha en sentral styring med radiofrekvenser og å koordinere tildelingen av transponderkoder, og å være en felleseuropeisk ressurs og støtte til kommisjonen i arbeidet med en fungerende lufttrafikkflyt i Europa.

Rollen som Network Manager er lagt til Eurocontrol basert på en egen utpekingsbeslutning av EU-kommisjonen. EFTAs faste komité har speilet utpekingsbeslutningen med virkning for EØS EFTA-landene. I forbindelse med at gjeldende utpeking utløper ved slutten av 2019, har kommisjonen antydet et ønske om å få frem flere kandidater til rollen som Network Manager. Det synes imidlertid klart at det hos enkelte land er stor politisk motstand mot dette, samt at det heller ikke synes å foreligge andre reelle kandidater enn Eurocontrol.

I arbeidet med revisjon av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011, har EU-kommisjonen i hovedsak foreslått følgende:

 • Innlemming av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 255/2010 om Air Traffic Flow Management, og dertil fjerning av denne forordningen.
 • Samle og innskjerpe kravene ifm renominering av Network Manager. Hovedfokus er på å få inn krav med tanke på organisasjonens uavhengighet (fra Eurocontrol), sertifiseringskrav og behandling av sensitive data.
 • Definere og avgrense Network Managers oppgaver. Dette vil klargjøre hvilke oppgaver Network Manager skal ha, og det vil blant annet stille strengere krav til at Network Managers budsjett er knyttet opp mot de pålagte oppgavene.
 • Endring av kravene til NOP (Network Operations Plan) og hvordan denne utarbeides. Blant annet er det fokus på at eksterne interessenter (lufttrafikktjenesteytere og luftromsbrukere) får en styrket rolle i utarbeidelsen av planen.
 • Tettere og bedre knytning opp mot ytelsesstyringsforordningen, kommisjonsforordning (EU) nr. 390/2013.
 • Endringer i tråd med gjennomført Network Manager Review - eksempelvis om finansiering (mulig egen Unit Rate), en serviceavtale mellom Network Manager og EU-kommisjonen, og avklaring av Eurocontrols styringsrolle.
 • Forholdet til tredjeland og ikke-EU medlemmer av Eurocontrol. Det foreslås en mer fleksibel definisjon av hvem som er tredjeland, og hvem som skal kunne få plass i styret (Network Management Board).
 • Krav om etablering av et årlig arbeidsprogram for EACCC (European Aviation Crisis Coordination Cell) og et risikoregister.
 • Tydeligere krav til direktøren i Network Manager, og hans rolle.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Revisjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 vil enkelt kunne gjennomføres ved oppdatering av den norske gjennomføringsforskriften (forskrift 19.12.2014 nr. 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom).

Dersom endringene i kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 også medfører at kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 om ATFM - Air Traffic Flow Management – oppheves, så må det også gjøres endringer i den forskriften som gjennomfører sistnevnte forordning i norsk rett. Dette er forskrift 20.04.2012 nr. 344 om trafikkflytstyring. I denne forskriften er det enkelte norske særbestemmelser. Disse særbestemmelsene må eventuelt ses på på nytt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene i kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 forventes ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for Norge. Noe administrativt arbeid må påregnes ved rettslig tilpasning, men dette antas å falle inn under Luftfartstilsynets normale virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Varslede endringer i kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 gjelder for det meste i reglene om den interne reguleringen av Network Manager, samt hvilke oppgaver Network Manager skal utføre, og hvordan. Ingen av disse endringene er vurdert å ha noen vesentlig betydning for norske interesser. Kjerneoppgavene til Network Manager vil bli ivaretatt, og endringsforslagene omhandler for det meste en forbedring eller utvidelse i måten Network Manager utfører oppgavene sine på.

Diskusjonen så langt i SSC knyttet seg blant annet til usikkerhet rundt konsekvensene av å utvide definisjonen av tredjeland, medlemsstatenes muligheter for påvirkning av utviklingen av Network Manager, betydningen av Eurocontrols rolle i forhold til Network Manager, en svekket rolle for SSC til fordel for Network Management Board, og uklarhet om EU-kommisjonens rolle med hensyn til å godkjenne Network Managers budsjett.

Det er Luftfartstilsynets vurdering at disse spørsmålene ikke er av en karakter som har vesentlig betydning for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 551/2004

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: