Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2018/62 (nytt vedlegg I 396/2006)

Kommisjonsforordning (EU) 2018/62 av 17. januar 2018 erstatter vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet

Commission Regulation (EU) 2018/62 of 17 January 2018 replacing Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 lister opp hvilke produkter det er fastsatt grenseverdier (MRL) for. Forordning (EU) No 2018/62 implementerer et nytt vedlegg I til Plantevernmiddelrestforordningen (EU) nr. 396/2005 og erstatter da tidligere vedlegg I fastsatt ved forordning (EU) nr. 752/2014. I del B av vedlegg I kan man finne mer informasjon om synonymer som brukes om produkter, vitenskapelige navn på arter produktene stammer fra og hvilke deler av produktene grenseverdiene gjelder for.

Forordning (EU) nr. 2018/62 ble fastsatt i EU i 17. januar 2018, og endringene gjelder allerede fra 1. januar 2018. Grunnen til at disse endringene gjelder allerede fra 1. januar 2018 er av hensyn til prøvetaking til årlige kontrollprogrammer for plantevernmiddelrester og rapportering fra disse. De fleste endringene er av teknisk karakter. De vil verken ha minimale konsekvenser eller ikke betydning for vurderinger av analysesvar mot grenseverdi (MRL). Hvis et produkt flyttes til en annen kategori, kan dette føre til endringer av MRLer hvis det er fastsatt en slik gruppe MRLer. Ved endringer som gir endringer i MRL grunnet endret klassifisering, er det gitt overgangsordninger på 2 år før ny MRL gjelder, slik at disse endringene først gjelder fra 1.1.2020.

Det er en endring i ordlyden for en fotnote som viser at MRLer ikke er fastsatt enda for kategorien fôrvarer (endret tekst).Teksten i tidligere fotnote (1) som har vært brukt i både del A og del B av vedlegg I har nå blitt endret for å unngå feiltolkning av regelverket. Fotnoten (1) og (12) lyder nå: maksimalgrenseverdiene gjelder ikke for produkter eller deler av produktet, som på grunn av dets egenskaper og art utelukkende anvendes som ingredienser i dyrefôr, inntil det fastsettes særskilte maksimalgrenseverdier for den spesifikke kategori 1200000. Dette skal klargjøre at MRLer som er fastsatt for produkter som brukes både som mat og fôr er omfattet av MRLene, uavhengig om det skal brukes som mat eller fôr, men at det foreløpig ikke er fastsatt MRLer fôrvarer på grunn av sin natur ikke brukes som næringsmidler.

Klassifiseringen endres for soyabønner(edamame). Ny tekst «unntatt soyabønner/edamame» gjelder fra 1. januar 2020. En ny fotnote (2) settes inn i del B av vedlegg I, for å gi en overgangsordning før endret klassifisering (plassering i vedlegget) for produktet soyabønner/edamame trer i kraft. Dette gjøres for å gi virksomheter muligheten til å tilpasse seg nye krav i form av endrede MRLer som en konsekvens av endret produktklassifisering.

Nye produkter legges til i del B av vedlegg I, for å knytte dem til en bestemt gruppe eller undergruppe av del A. Dette er en hjelp for å finne riktig MRL for mer uvanlige produkter som ikke har en «egen MRL».

Det er en ny fotnote kategorien «korn» unntatt ris.Det legges til fotnoter i del A av vedlegg I for å tydeliggjøre hvilke deler av produktet som MRLene gjelder for. Ved et internasjonalt møte CODEX plantevernmiddelrester i 2016 var det enighet om at «kjerner» skal defineres som «hele korn inkludert kli» og at for arter og sorter der skallet ikke fjernes fullstendig ved tresking (som f.eks bygg, havre, spelt, bokhvete og visse pseudocerealier) gjelder MRL for «kjerner med gjenværende rester av skall (agner)».

Det er laget en fotnote som informerer om at MRLer for honning ikke gjelder for andre apikulturprodukter som pollen og propolis før disse produktene oppføres som separate produkter i den gruppen.

Fra 1. januar 2020 skal MRL for pepperrot (Armoracia rusticana) kode 0213040 også gjelde for fersk ingefærrot (Zingiber officinale). Samtidig skal MRL for ingefær i kryddergruppen kode 0840020) fra 1. Januar 2020 være MRL for pepperrot når det tas hensyn til endringer i nivåene som skyldes prosessering jf. artikkel 20 (1) i forordning (EF) nr. (EC) No 396/2005. MRL for kryddergruppen finnes ved å bruke MRL for fersk vare og en prosesseringsfaktor.

Tidligere fotnoter i vedlegg I (752/2014) som viser overgangsordninger som ikke lenger gjelder er nå slettet (varslede endringer fra 1. januar 2018).

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringer av teknisk karakter og presiseringer som for eksempel endret ordlyd i en fotnote vil gjelder umiddelbart i EU fra og med 1. januar 2018.

Nye endringer i klassifisering som kan ha konsekvenser for grenseverdier (MRL) for enkelte produkter gjelder ikke før 1. januar 2020 for å ivareta hensyn til berørte virksomheter.

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha betydelige konsekvenser for virksomheter, forbrukere eller Mattilsynet. Mattilsynet vurderer at det heller ikke vil medføre konsekvenser for norske virksomheter at norske myndigheter forholder seg til nytt vedlegg I før det er vedtatt i Norge i forbindelse med offentlig kontroll av plantevernmiddelrester. Endringene er i hovedsak «tekniske» og nye endringer i klassifiseringen som kan ha betydning for grenseverdiene fordi nye MRLer (grunnet endret klassifisering) ikke vil gjelde ikke før 1. januar 2020. Det er en fordel med tanke på rapportering av resultater til EU (EFSA) at endringer i klassifisering og kodeverk knyttet til MRLene følger kalenderåret.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/62
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32018R0062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.01.2018
Frist returnering standardskjema: 09.03.2018
Dato returnert standardskjema: 09.03.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 133/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.02.2018
Høringsfrist: 20.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.08.2018

Lenker