Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - bifentrin

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/291 av 26. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/291 of 26 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance bifenthrin

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.04.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Det aktive stoffet bifentrin er fra tidligere godkjent til bruk som insektmiddel, og står oppført på liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Den tidligere godkjenningen har ikke satt noen begrensning i forhold til utendørs-/frilandsbruk. Etter ny vurdering av stoffets mulige uheldige effekter er det blant annet avklart et potensiale for bioakkumulering mv. i både akvatiske og landlevende organismer. Videre en betydelig risiko for at også ikke-målorganismer (av leddyr) vil bli negativt påvirket. Det er derfor fastsatt strengere vilkår ved at stoffet nå kun er tillatt brukt i veksthus av faste konstruksjoner.

Det aktive stoffet bifentrin er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Hvis et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Bifentrin inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/291
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R0291

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2018
Frist returnering standardskjema: 24.05.2018
Dato returnert standardskjema: 13.04.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.09.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 184/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen