Vet - SRM småfe

Kommisjonens forordning (EU) .../... av XXX som endrer vedlegg V av forordning (EF) nr. 999/2001 av det Europeiske Parlamentet og Rådet som angår krav om fjerning av spesifikt risikomateriale fra småfe

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for the removal of specified risk materials from small ruminants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg V av TSE-forordningen (EF) nr. 999/2001. Dette vedlegget beskriver blant annet hvilket materiale fra storfe og småfe som defineres som spesifikt risikomateriale (SRM) som må fjernes fra slakteskrotten og destrueres for å hindre smitte av bovin spongiforme encefalopati (BSE) fra dyr til mennesker.

Endringen består i at listen over (SRM) fra småfe revideres og reduseres til kun å omfatte skallen, inkludert hjerne og øyne, og ryggmarg fra dyr over 12 måneders alder. Tidligere omfattet listen i tillegg tonsiller fra dyr over 12 måneders alder, samt milt og illeum fra alle dyr uavhengig av alder. Bakgrunnen for denne endringen er en generelt forbedret BSE-situasjon i Europa, fra 2 166 tilfeller hos storfe i 2001 til 5 tilfeller i 2016. Videre er det på verdensbasis kun rapportert to naturlige tilfeller av BSE hos geit og ingen naturlige tilfeller av BSE hos sau. Begge tilfellene hos geit ble rapportert før forbudet mot fôring av animalsk protein til drøvtyggere ble innført. En EFSA-rapport fra 2015 konkluderer med at det ikke finnes klinisk bevis for at skrapesjuke kan føre til humane tilfeller av TSE (Creutzfeldt Jakob). Epidemiologiske studier viser det samme ved at det ikke kan påvises noen sammenheng mellom forekomsten av skrapesjuke og forekomsten av human TSE fra land til land. Det er derfor kun BSE som har et kjent zoonotisk potensiale. En EFSA-rapport fra 2010 konkluderer med at hjerne og ryggmarg er vevene med høyeste infektivitet fra småfe inokulert med BSE. Siden det av praktiske årsaker er vanskelig å separere hjerne og skalle hos småfe, inkluderes også skallen i SRM-lista for småfe.

Videre åpnes det for at kompetent myndighet kan godkjenne en alternativ metode for aldersbedømming av småfe. Da eksakt fødselsdato ofte mangler hos småfe har erupsjon av permanent fortann blitt brukt som metode for å identifisere dyr over 12 måneders alder. Eksakt alder ved erupsjon av permanent fortann varierer med noen måneder fra dyr til dyr. Det åpnes derfor for alternative metoder for å bedømme alder, forutsatt at kompetente myndigheter godkjenner denne.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører en endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) hvor TSE-forordningen er gjennomført.

I tillegg må SRM-veilederen oppdateres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil medføre en stor økonomisk lettelse for slakteriene som slakter småfe.  På de slakteriene der det ikke tas ut tarm til pølseskinn, vil endringen om at illeum ikke lenger skal tas ut som SRM antagelig medføre en reduksjon av personell på linja da en arbeidsoperasjon forsvinner. På samme måte vil endringen om at milt ikke lenger skal tas ut som SRM fjerne en arbeidsoperasjon. Denne operasjonen er også forbundet med hygienisk risiko for kontaminering av slakteskrotten både ved krysskontaminering mellom slakteskrotter og ved kontaminering av slakteskrotten ved ruptur av andre innvoller. Denne risikoen reduseres betydelig ved at arbeidsopperasjonen med fjerning av milt forsvinner.

Endringen vil også medføre reduserte administrative konsekvenser da Mattilsynet får færre punkter å føre tilsyn med.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Vi har lenge argumentert for at SRM-lista for småfe bør revideres i lys av den lave risikoen småfe utgjør humane TSE tilfeller.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 999/2001

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker