Forsiden

Oppdatering av månedlig og årlig energistatistikk

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/2010 av 9. november 2017 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 for så vidt gjelder oppdatering av månedlig og årlig energistatistikk

Commission Regulation (EU) 2017/2010 of 9 November 2017 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the updates for the annual and monthly energy statistics

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.01.2018

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA-/EØS landene.

Sammendrag av innhold

Utviklingen av en felleseuropeisk energipolitikk og -lovgivning nødvendiggjør omfattende og sammenlignbar statistikk for å kunne verifisere i hvilken grad målene på området nås. Også den store betydningen som energiforbruket har på miljøet, herunder oppfølgingen av Kyotoavtalen, nødvendiggjør presise data på området. Gjennom europaparlaments- og rådsorordning (EF) nr. 1099/2008, formaliseres og rettsliggjøres innsamlingen og det legges til rette for sammenlignbar fellesskapsstatistikk om energiproduksjon, import og eksport, energiforbruk og energitransformasjon. Forordningen danner det felles rammeverket for produksjon, overføring, evaluering og formidling av europeisk energistatistikk, og er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (statistikk) samt i vedlegg IV (energi) for informasjonsformål.

Energistatistikken er et dynamisk statistikkområde, og på bakgrunn av utviklingene av EUs politikk på energiområde og den teknologiske utviklingen er det nødvendige med regelmessige ajourføringer av statistikkravene for å sikre at disse stemmer overens med voksende eller endrede behov. Kommisjonen er i forordning (EF) nr. 1099/2008 gitt myndighet til å tilpasse kravene til dagens behov. erstattes bilagene til forordning (EF) nr. 1099/2008 som angir de detaljerte rapporteringskravene med nye oppdaterte bilag. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingen av rettsakten. Saken gjelder mindre endringer i spesifikasjonene for månedlig og årlig rapportering av energistatistikk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning, og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjettramme. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: