Plantevernmidler - ansvar evaluering aktive stoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning 2018/155 av 31. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 som i forbindelse med forlengelsesprosedyren tildeler medlemsstatene ansvar for evalueringen av aktive stoffer

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/155 of 31 January 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 allocating to Member States, for the purposes of the renewal procedure, the evaluation of active substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.04.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 686/2012 tildeler det enkelte medlemsland oppgaven med å være rapportør eller medrapportør for de enkelte aktive stoffer ved arbeidet med regodkjenning av stoffene. Den foreliggende endringsforordningen til 686/2012  fordeler denne oppgaven for en rekke aktive stoffer, hvor godkjenningen utløper mellom 2022 og 2024, til de forskjellige medlemsland. 

Norge skal i henhold til forordningen være rapportørland for de aktive stoffene isopyrazam og spirotetramat, og være medrapportør for azoxystrobin og metobromuron.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene vil bli vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet påtar seg, som del av sine ordinære oppgaver med plantevernmidler, også ansvar for å utføre arbeid som er knyttet til regodkjenning av aktive stoffer, jf. det som er fasatt i denne forordningen. Omganget av arbeidet, dvs. hvilke og hvor mange stoffer Norge er ansvarlig for, blir satt opp i samsvar med de ressurser Mattilsynet har til disposisjon. Kostnader ved arbeidet er derfor allerede innarbeidet i Mattilsynets ordinære budsjett. Gjennomføring av forordningen anses utover dette ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/155
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R0155

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.05.2018
Dato returnert standardskjema: 13.04.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen