Taumatin (E 957) som smaksforsterker

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) ... / ...av XXX om endring av vedlegg II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av taumatin (E 957) som smaksforsterker i visse matkategorier

COMMISSION REGULATION (EU) …/…of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Thaumatin (E 957) as a flavour enhancer in certain food categories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I følge søker vil taumatin (E 957) fremme og forbedre de organoleptiske egenskapene til sauser og snacks. Taumatin forsterker bl.a. umamismaken og gjør matvaren mer innbydende.

European food safety authority (EFSA) risikovurderte taumatin i 2015. En eksponering for taumatin som inkluderer både den nåværende maksimale bruken og den foreslåtte utvidelsen ble vurdert. EFSA konkluderte, basert på eksisterende toksikologiske vurderinger, med at den foreslåtte utvidelsen av bruksområder og endringer i bruksnivåer ikke ville utgjøre noen økt helsemessig risiko av betydning.

Taumatin, som smakfremmer, er begrenset til de næringsmiddelkategoriene der det er et rimelig teknologisk behov.  

Regelverksendringen omhandler bruk av taumatin i næringsmiddelkategoriene 12.6 ‘Sauser’ og 15.1 ‘Snacks basert på poteter, korn, mel eller stivelse’. Maks brukernivå er satt til 5 mg/kg i begge kategoriene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten fører til at det godkjente søtstoffet taumatin kan benyttes i sauser og snasks som smaksfremmer. Bruken av taumatin vil ikke villede forbrukeren, og den foreslåtte utvidelsen av bruksområder vil i følge EFSA ikke utgjøre noen økt helsemessig risiko av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker