EØS-notatbasen

Tekniske spesifikasjoner for ad hoc-modeulen for 2019

Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2017/2384 av 19. desember 2017 om fastleggelse av de tekniske spesifikasjonene for ad hoc-modulen for 2019 om arbeidstilretteleggelse og arbeidstidsordninger for arbeidskraftundersøkelsen i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2384 of 19 December 2017 specifying the technical characteristics of the 2019 ad hoc module on work organisation and working time arrangements as regards the labour force sample survey pursuant to Council Regulation (EC) No 577/98

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.01.2018

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

I rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet er det fastlagt felles rammer for systematisk utarbeidelse av aktuell og sammenlignbar statistikk over sysselsetting og arbeidsledighet i EU. Rådsforordning (EF) nr. 577/98 er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Forordningen forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc moduler skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Formålet med den nye implementerende forordningen er å etablere omfattende og sammenlignbar statistikk om anvendelse av nye metoder for arbeidstilretteleggelse og arbeidstidsordninger, samt arbeidstakers erfaringer med disse praksisene og ordningene. Tekniske spesifikasjoner, filter, koder og fristen for innsendelse av data til EUs statistikkontor, Eurostat, fremkommer av forordningens bilag.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser som vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett, eventuelt med tilskudd fra EU.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 577/98

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: