Vet - beskyttelsestiltak mot AI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2304 av 12. desember 2017 om visse midlertidige beskyttelsestiltak relatert til høypatogen aviær influensa av subtype H5 i Nederland

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2304 of 12 December 2017 concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in the Netherlands

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal den 13. desember 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter risiko- og observasjonssoner som Nederland skal opprette etter et utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5 hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap i landet. Rettsakten er fastsatt i påvente av en uttalelse fra EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og gjelder til 10. januar 2018. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa. Denne inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i Nederland. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om sykdomssituasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EU/EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i Nederland. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/2304/EU
Celexnr.: 32017D2304

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.12.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 13.12.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.01.2018

Lenker

Til toppen