Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - fenamidon, avslag fornyet godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1043 av 24. juli 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet fenamidon, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1043 of 24 July 2018 concerning the non-renewal of approval of the active substance fenamidone, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.07.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.09.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 25. juli 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Fenamidon har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut i juli 2019, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved revurderingen av det aktive stoffet ble det blant annet konstatert at det har gentoksisk potensiale, dvs. kan skade arvestoffet. Det kunne heller ikke settes helsebaserte referanseverdier, og forbrukerrisikoen kunne dermed ikke fastsettes. Videre har stoffet et stort potensial for grunnvannsforurensning. Datamangler gjør at risikovurderingen for ville pattedyr ikke kunne sluttføres, og heller ikke vurdering av risiko for vannlevende organismer av visse metabolitter av stoffet.

Fenamidon blir med denne avgjørelsen tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder fenamidon skal senest være avsluttet 14. november 2019.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Fenamidon inngår i plantevernmidler godkjent for bruk i Norge, og som da etter hvert ikke lenger vil være tillatt å bruke. Det finnes imidlertid alternative preparater på markedet, og det forventes ikke at bortfallet av godkjenning av fenamidon vil ha vesentlige konsekvenser for virksomheter som har benyttet preparater som nå mister sin godkjenning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Norge har støttet forslaget om avslag på fornyet godkjenneing særlig på bakgrunn av at gentoksisk potensiale av fenamidon ikke kan utelukkes.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Fenamidon inngår som aktivt stoff i Consento SC 450 og Sereno WG som er på markedet som plantevernmidler i Norge. Preparatene benyttes mot tørråte i potet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1043
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R1043

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.07.2018
Frist returnering standardskjema: 22.10.2018
Dato returnert standardskjema: 14.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 69/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen