Biocid - Godkjenning av cypermetrin i PT 18

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1130 av 13. august om godkjenning av cypermetrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1130 of 13 August 2018 approving cypermethrin as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 18

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. august 2018 og ble publisert i OJ 14. august 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 5. desember 2018.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter cypermetrin. Forordning (EU) 2018/1130 godkjenner cypermetrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Det har blitt identifisert behov for å undersøke cypermetrins potensial for hormonforstyrrende egenskaper. Konklusjonene av en slik undersøkelse forventes å foreligge innen utgangen av 2018. Kommisjonen vil basert på dette vurdere om det er behov for en fornyet vurdering av godkjenningen av cypermetrin.

For godkjenning av biocidprodukter skal følgende betingelser oppfylles:

 1. Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet for de bruksområder som inngår i søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.
 2. Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert, skal det ved vurdering av produkter legges særlig vekt på:
  1. yrkesmessige brukere
  2. sekundæreksponering av spebarn og småbarn
  3. overflatevann, for:
   1. bruk på overflater innendørs
   2. bruk på utendørsvegger og rundt bygninger i byområder

  4. jord, for:
   1. bruk på overflater innendørs
   2. bruk på utendørsvegger i by- og landområder
   3. bruk rundt bygninger i landområder

  5. sediment, for:
   1. bruk på overflater, som kjemisk barriere og i sprekker og åpninger innendørs
   2. bruk på utendørsvegger og rundt bygninger i byområder

 3. For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1130
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32018R1130

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2018
Frist returnering standardskjema: 25.07.2018
Dato returnert standardskjema: 25.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 241/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.06.2018
Høringsfrist: 10.08.2018
Frist for gjennomføring: 06.12.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 05.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.12.2018

Lenker