Endring av bruk av annet enn GSM i 900 og 1800 MHz-båndene

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/637 av 20. april 2018 om endring av vedtak 2009/766/EF om harmonisering av 900 og 1800 MHz-frekvensbåndene for bakkebaserte systemer som kan levere pan-europeiske elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet, hva angår relevante tekniske krav til tingenes internett

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/637 of 20 April 2018 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community as regards relevant technical conditions for the Internet of Things

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2018

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 20. april 2018 og publisert i Official Journal of the European Union 25. april 2018. Gjennomføringsbeslutningen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 193/2018 datert 21. september 2018, gjeldende fra 22. september 2018.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2018/637/EU endrer 2009/766/EC. Beslutningen harmoniserer vilkår for introduksjon av andre mobile teknologier enn GSM i frekvensbåndene 900 MHz og 1800 MHz i EU-området.

Kommisjonsbeslutningen 2009/766/EC åpnet for at frekvensbåndene 900 MHz og 1800 MHz (GSM-båndene) skulle kunne brukes til annen mobilteknologi enn GSM. Disse frekvensbåndene hadde frem til da vært reservert for bruk til GSM-systemer gjennom det såkalte GSM-direktivet (direktiv 87/372/EØF). Med gjennomføringsbeslutning 2018/637/EU gis det adgang til å ta i bruk GSM-båndene til Tingenes Internett (IoT).

Betegnelsen IoT refererer til oppkoblingen av fysiske objekter, det vil si alt fra hvite- og brunevarer til industrielle maskiner, via internett. Sammenkoplingen muliggjør datautveksling til og fra enhetene. Trådløs IoT applikasjoner er viktig i mange sektorer, slik som innen energi og kommunikasjon med kjøretøy. Trådløs IoT kan realiseres gjennom tjenester for elektronisk kommunikasjonsløsninger basert på mobile teknologier, hvilket normalt benytter seg av lisensiert spektrum.

Kommisjonen gav CEPT i mandat 14. juli 2017 CEPT i oppgave å studere en revisjon av de harmoniserte tekniske vilkårene for bruk av 900 MHz og 1800-MHz båndene for også å tillate mobilbaserte IoT-teknologier i disse båndene.

CEPT presenterte 13. mars 2018 resultatene fra studiene i CEPT Report 66. Rapporten identifiserer en rekke trådløse IoT-teknologier basert på mobile teknologier: Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT), LTE Machine Type Communications (LTE-MTC), LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC), og Narrowband IoT (NB-IoT).

Teknologiene kan operere i eksisterende frekvensblokker («in-band»), på kanten av eksisterende frekvensblokker («guard-band») og uavhengig av eksisterende frekvensblokker («standalone»).

CEPT-rapporten konkluderer med at EC-GSM-IoT er en integrert del av GSM-systemet, og kan derfor anvendes som ‘in-band’ eller ‘standalone’ uten endringer av eller tillegg i de tekniske vilkårene.

LTE-MTC og LTE-eMTC støtter kun ‘in-band’-implementasjon, med like eller strengere senderkrave enn for LTE-systemer. Både LTE-MTC og LTE-eMTC oppfyller tekniske krav til LTE systemer og kan anvendes uten endringer av eller tillegg i tekniske vilkår.

NB-IoT kan anvendes ‘in-band’, ‘standalone’ og i ‘guard-band’. Rapporten anbefaler tillegg i de tekniske vilkårene for bruk av 900 MHz og 1800 MHz for ‘standlone’ og ‘guard-band’ utrulling.

Beslutningen legger til rette for effektiv bruk av "pan-europeiske" elektroniske kommunikasjonstjenester. For å bli vurdert som pan-europeisk tjeneste, må den samme tjenesten eller funksjonaliteten være tilgjengelig for alle sluttbrukere i EU/EØS. Beslutningen oppdaterer listen over standarder, med tilhørende harmoniserte ETSI-standarder og tekniske vilkår for sameksistens, med de identifiserte trådløse IoT-teknologiene. Tidsfristen for tilgjengeliggjøring av disse innen EU er satt til 30. september 2018.

I tillegg er tabellen i vedlegget til beslutningen oppdatert med LTE og WiMAX, med tilhørende harmoniserte ETSI-standarder og tekniske vilkår, hvilket definerer disse tjenestene som "pan-europeiske" elektroniske kommunikasjonstjenester i båndene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) og Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4(3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Ingen endringer i norsk regelverk er påkrevd som følge av endringene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter. Eventuelle kostnader for statlige myndighet vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Kommunikasjoner. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den utviklingen som beslutningen legger til rette for er ønskelig sett fra norske myndigheters side. Endringene i beslutningen legger til rette for utrulling av trådløse IoT teknologier i båndene avsatt til mobile systemer.

Konklusjon

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2018)2261
Rettsaktnr.: 2018/637/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/766/EF
Celexnr.: 32018D0637

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2018
Frist returnering standardskjema: 08.06.2018
Dato returnert standardskjema: 08.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.09.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 193/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.09.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 22.09.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker