Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EUs ungdomsorkester

Europaparlaments- og Rådsforordning om endring av forordning (EU) 2018/596 av 18. april 2018 om endring av forordning (EU) nr.1295/2013 om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2014-2020)

Regulation (EU) 2018/596 of 18 April 2018 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1295/2013 establishing the Creative Europe programme (2014 to 2020)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2018

Spesialutvalg: Kultur

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Deltakelse i Det europeiske ungdomsorkester skjer på grunnlag av bilaterale avtaler mellom orkestret og det enkelte EU-medlemsland. Fra norsk side har vi  tatt opp med EU-kommisjonen spørsmålet om norsk deltakelse i orkestret. Avklaring fra Kommisjonen avventes.

Sammendrag av innhold

Det europeiske ungdomsorkester ble opprettet i 1976, på bakgrunn av et vedtak fra Europaparlamentet. Orkestret, som består av unge, talentfulle musikere fra alle EU-landene, har opptrådt på vegne av unionen gjennom de siste 40 årene. Gjennom sine aktiviteter har orkestret fungert som kulturambassadør for Unionen. EUs finansiering er avgjørende for at Det europeiske ungdomsorkester kan overleve som et forum som fremmer europeiske verdier, mangfold og unge talenter. Programmet Kreativt Europa (2014-2020) og tidligere finansieringsordninger innenfor kultursektoren har støttet orkestret på ulike måter. For å sikre videreføring av Det europeiske ungdomsorkesters aktiviteter har Rådet besluttet at orkestret vil motta finansiering fra Kreativt Europa-programmet frem til og med 2020.

Forslaget endrer forordning nr 1295/2013 for så vidt angår delprogrammet Kultur under Kreativt Europa.  Finansieringen av Det europeiske ungdomsorkester vil komme fra den eksisterende finansieringsrammen for Kreativt Europa, og vil ikke kreve ytterligere ressurser fra EUs budsjett. Det europeiske ungdomsorkesters aktiviteter er i overenststemmelse med målene i Kreativt Europa.

Det er ingen rapporteringsforpliktelser som følge av rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten vil ikke medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for kultur vil behandle rettsakten.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2017)385
Rettsaktnr.: (EU)2018/596
Basis rettsaktnr.: (EU) 1295/2013
Celexnr.: 32018R0596

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 26.06.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen