Godkjenning ny mat - 1-Metylnikotinamidklorid

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1123 av 10. august 2018 som godkjenner omsetning av 1-Metylnikotinamidklorid som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1123 of 10 August 2018 authorising the placing on the market of 1-methylnicotinamide chloride as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.06.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.08.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner 1-Metylnikotinamidklorid (1-MNA) som ny mat-ingrediens i kosttilskudd til voksne, unntatt gravide og ammende.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470), med de gitte bruksbetingelsene (maksimumsgrenser, brukergruppe og merkekrav) og spesifikasjonene. Det gis etter søknad databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten vedtas. Dette er angitt i en egen kolonne i unionslisten. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft.

Unionslisten over ny mat ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av 1-MNAhar grunnlag i en uttalelse fra EFSA publisert 20. september 2017, hvor EFSA konkluderer med at 1-MNA er trygt ved de angitte bruksbetingelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1123
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32018R1123

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2018
Frist returnering standardskjema: 27.07.2018
Dato returnert standardskjema: 27.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 235/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.09.2018
Høringsfrist: 22.10.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 10.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.01.2019

Lenker