Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - karfentrazonetyl, forlenget godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1061 av 26. juli 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karfentrazonetyl, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1061 of 26 July 2018 renewing the approval of the active substance carfentrazone-ethyl in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.09.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 27. juli 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Karfentrazonetyl regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. juli 2033. Stoffet er beregnet til bruk som ugrasmiddel. Medlemslandene skal blant annet være spesielt oppmerksomme på risikoen ved utlekking av metabolitter til grunnvann og risikoen for vannlende organismer når revurdering av preparater inneholdende det aktive stoffet gjøres på nasjonalt nivå. Regodkjenning er gitt under forutsetning av at tilvirker innen gitte frister legger fram tilleggsinformasjon om effekten av vannbehandlingsprosesser på metabolitter i drikkevann og om betydningen av metabolitter i grunnvann. 

Stoffet tas med denne godkjenningen ut av liste A og legges til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Stoffet inngår i preparatet Ally Class 50 WG som er på markedet i Norge. Dette preparatet benyttes som ugrasmiddel i korn.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1061
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R1061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.06.2018
Frist returnering standardskjema: 27.09.2018
Dato returnert standardskjema: 14.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 69/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen