Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvidelse av beslutningen om 1,5 GHz-båndet til 1427-1517 MHz

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/661 av 26. april 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-båndet til bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen, til å omfatte frekvensbåndene 1427-1452 MHz- og 1492-1517 MHz

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/661 of 26 April 2018 amending Implementing Decision (EU) 2015/750 on the harmonisation of the 1 452-1 492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union as regards its extension in the harmonised 1 427-1 452 MHz and 1 492-1 517 MHz frequency bands

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.06.2018

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 26. april 2018 og publisert i Official Journal of the European Union 30. april 2018. Gjennomføringsbeslutningen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 194/2018 datert 21. september 2018, gjeldende fra 22. september 2018.

Arbeidet med oppdatering av norsk regelverk, her fribruksforskriften, har startet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/750/EU har til formål å harmonisere vilkårene for adgang til og effektiv utnyttelse av frekvensbåndet 1452-1492 MHz til elektroniske kommunikasjonssystemer.

Radio Spectrum Policy Group (RSPG) presenterte i ‘Opinion on strategic challenges facing Europe in addressing the growing spectrum demand for wireless broadband’, datert 20. februar 2013, hele frekvensbåndet 1427-1518 MHz som kandidatbånd for mobilt bredbånd innen EU. Grunnet utfordringer i 1427-1452 MHz og 1492-1518 MHz relatert til eksisterende militær- og radiolinjeanvendelse i båndene, foreslo RSPG å avvente ITU-R radiokonferanse i 2015. ITU-R WRC-15 identifiserte båndene 1427-1452 MHz samt 1492-1518 MHz for IMT for alle tre regioner.

Den europeiske konferansen av post- og teleadministrasjoner (CEPT) fikk den 14. mars 2017 i mandat fra Kommisjonen å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for en utvidelse av det allerede harmoniserte frekvensområdet 1452-1492 MHz, til også å inkludere 1427-1452 MHz og 1492-1518 MHz. Mandatet ba CEPT om å vurdere kompatibilitet med andre tjenester, inkludert kanalplan i 1427-1452 MHz og 1492-1518 MHz, for bruk til ekstra nedlastingskapasitet for mobilt bredbånd (Suplemental Downlink - SDL). CEPT blir også bedt om å vurdere eksisterende harmoniserte tekniske vilkår i 2015/750/EU. Harmoniserte tekniske vilkår i båndene 1452-1492 MHz og 1427-1518 MHz skulle defineres med mulighet for nasjonal fleksibilitet basert på eksisterende og planlagte tjenester i båndene.

Som svar på mandatet fremla CEPT den 17. november 2017 CEPT Report 65, med forslag om harmoniserte tekniske vilkår for introduksjon av ekstra nedlastingskapasitet for mobilt bredbånd (SDL) i frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz. CEPT-rapporten konkluderer med at anvendbart frekvensområde, grunnet kanalplaner, begrenser seg oppad til 1517 MHz. Rapporten konkluderer også med at deling mellom radiolinje og IMT i båndene ikke er mulig.

Kommisjonen har i gjennomføringsbeslutning 2017/661/EU definert en utvidelse av 2015/750/EU til å inkludere frekvensområdet 1427-1517 MHz. Gjennomføringsbeslutningen gir det enkelte medlemsland mulighet til å selv avgjøre hvor stor del av båndet som skal benyttes til mobilt bredbånd, for å kunne tilpasse seg eksistrenede tjenester og tillatelser i landet. Hvert annet år skal det vurderes om det fortsatt er behov, og ev. hvor stort behovet er, for å benytte deler av dette båndet til andre tjenester enn ekstra nedlastingskapasitet for mobilt bredbånd.

Tekniske parametere for å sikre beskyttelse til terrestriele kringkastingssystemer i båndet 1452-1479,5 MHz er grunnet manglende anvendelse fjernet fra gjennomføringsbeslutningen.

Medlemslandene skal jobbe for at det inngås nødvendige koordineringsavtaler med naboland, som sikrer at de enkelte medlemsstatene i størst mulig grad kan benytte seg frekvensbåndene for mobilt bredbånd. Eksisterende anvendelse i båndene i naboland skal allikevel tas i betraktning og respekteres under koordineringen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) og Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4(3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Norge har gjennom fribruksforskriftens § 14 første ledd bokstav e allokert frekvensbåndet 1492-1518 MHz til trådløse mikrofoner for innendørs bruk. Dette utstyret kan ikke sameksistere med mobilt bredbånd i båndet, og § 14 første ledd bokstav e må tas ut av forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter. Eventuelle kostnader for statlige myndighet vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende utvidelse av harmonisering av frekvensbåndet 1452-1492 MHz til også å inkludere 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT med CEPT Report 65 og gjennom observatørplass i RSC (Radio spektrumskomiteen) i EU.

Kommisjons gjennomføringsbeslutning er viktig for å fremme større tilgang til trådløse bredbåndstjenester i EU/EØS. Beslutningen er også sentral i oppfølgingen av Fellesskapets generelle frekvenspolitikk, jf. radiospektrumvedtaket.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med gjennomføringsbeslutningen.

I Norge er deler av båndene 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz avsatt til individuelle sendertillatelser for radiolinje. Flertallet av disse har utløpt eller løper ut de neste to årene. I 2014 informerte Nkom gjennom sine hjemmesider om at bruken av båndene til radiolinjer er i ferd med å løpe ut. Midlertidig forlengelse for eksistrenede system gis for 1-2 år inntil endelig tidsplan for introduksjon av mobilt bredbånd i frekvensbåndet er satt, men senest til utgangen av 2022. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en spektrumstillatelse for radiolinjer på fastlands-Norge til Nødnett i deler av 1492-1517 MHz, med utløpsdato 31. desember 2021.

Konklusjon

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2018)2286
Rettsaktnr.: 2018/661/EU
Basis rettsaktnr.: 2015/750/EC
Celexnr.: 32018D0661

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2018
Frist returnering standardskjema: 18.06.2018
Dato returnert standardskjema: 18.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.09.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 194/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.09.2018
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen