Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/948 av 31. mai 2017 om bruken av drivstoffforbruk og CO2-utslippsverdier som er typegodkjent i overstemmelse med den globale harmoniserte testprosedyre for lette kjøretøyer, når opplysningene gjøres tilgjengelig for forbrukere, jf europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF

Commission Recommendation (EU) 2017/948 of 31 May 2017 on the use of fuel consumption and CO2 emission values type-approved and measured in accordance with the World Harmonised Light Vehicles Test Procedure when making information available for consumers pursuant to Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Henstillingen ble vedtatt den 31. mai 2017, og publisert i Official journal 2.6.2017.

Sammendrag av innhold

Kravene til forbrukerinformasjon om nye personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp er nærmere regulert i forskrift 11. juli 2001 nr. 829 om energimerking m.v. av nye personbiler. Forskriften er gitt med hjemmel i lov  1981-12-18-90 om merking av forbruksvarer mv.(forbrukermerkeloven). Den gjennomfører direktiv 1999/94 /EF endret ved direktiv 2003/74/EF om tilgjengeligheten av forbruksopplysninger om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i forbindelse med markedsføringen av nye personbiler.

Formålet med bestemmelsene om energimerking av nye personbiler er å bidra til reduksjon av klimagasser. En stor del av CO2-utslippene stammer fra personbiler. Informasjon i form av relevante og sammenlignbare opplysninger om drivstofforbruk og utslipp av klimagasser skal bidra til at forbrukernes valg styres i retning av nye personbiler som bruker mindre drivstoff og dermed også har lavere utslipp av klimagasser.

Forskriften gir nærmere regler om hvordan man ved utstilling av nye personbiler på utsalgssted plikter å opplyse forbrukerne om drivstofforbruk og CO2-utslipp. Det skal bl.a. plasseres et energimerke til hver enkelt bil med slike opplysninger. Utsalgsstedet plikter også å gi forbrukere som ber om det, vederlagsfri tilgang til oversikt over drivstofforbruk og CO2-utslipp for ulike merker, modeller og varianter av nye personbiler. Forskriften stiller også krav om opplysninger drivstofforbruk og CO2-utslipp i alt av salgsfremmende dokumentasjon (reklame mv) om nye personbiler.

Kommisjonens Rekommandasjon (EU) 2017/948

Europa-kommisjonen har i Rekommandasjon (EU) 2017/948 anmodet om at drivstofforbruk og CO2-utslipp som opplyses til forbrukerne på salgssted for nye personbiler (energimerke mv.) fra 1. januar 2019 fullt ut baseres på ny prøveprosedyre kalt Worldwide harmonized Light vehicles Test procedure (WLTP). Prosedyren erstatter New European Test Cycle (NEDC).

WLTP skjerper betingelsene for prøving av bilene og viser mer realistisk drivstofforbruk og CO2- utslipp enn hva som er tilfelle for prøving etter NEDC. Drivstofforbruket og klimagassutslippet målt ved hjelp av WLTP vil i mange tilfeller være høyere enn det NEDC-verdiene for samme bil. WLTP – til forskjell fra NEDC - tar hensyn til det enkelte kjøretøys spesifikasjoner og ekstrautstyr.

Kommisjonen anmoder om at medlemsstatene fra 1. januar 2019 sikrer at det kun er det offisielle drivstofforbruk og CO2-utslipp som nyttes i forbrukerinformasjon som kreves etter direktiv 1999/94/EF om tilgjengeligheten av forbruksopplysninger om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i forbindelse med markedsføringen av nye personbiler.

Offisielt drivstofforbruk og CO2-utslipp er å forstå som verdiene hentet fra WLTP.

Kommisjonen opplyser at noen medlemsstater har valgt også å inkludere opplysninger om luftforurensende stoffer (NOX) i energimerkingen av nye personbiler. Slike opplysninger er tilgjengelige ved innføringen av WLTP. Kommisjonen anmoder medlemsstatene om å overveie å gjøre slike opplysninger tilgjengelige for forbrukerne på energimerket som vises ved hvert kjøretøy. Dette for å gjøre forbrukerne ytterligere i stand til å gjøre informerte valg når de kjøper bil.

Det anmodes videre om at det gjennomføres eller bidras til opplysningskampanjer for å forklare virkningen av ny prøveprosedyre (WLTP).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonens Rekommandasjon (EU) 2017/948 gjennomføres i form av endringsforskfrift til forskrift 11. juli 2001nr. 829 om energimerking mv. av nye personbiler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nybilforhandlere

Overgang til å ta i bruk WLTPs målemetode for angivelse av drivstofforbruk, CO2-utslipp og NOX i pliktig forbrukerinformasjon vil gi små konsekvenser for nybilforhandlerne. Den mest vesentlige endringen vil bestå i at energimerket tilknyttet det enkelte utstilte kjøretøy må tilpasses nytt, utvidet innhold. Nybilforhandlere som har tatt i bruk nytt energimerke tilpasset WLTP utviklet og gjort tilgjengelig av Bilimportørenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund og Norges Automobilforbund - i samarbeid med Statens vegvesen – oppfyller imidlertid allerede kravene.

Offentlige myndigheter

Økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige myndigheter vil i all hovedsak være knyttet til det å føre tilsyn med hvordan nybilforhandlerne oppfyller kravene i forskrift 11. juli 2001 nr. 829 om energimerking m.v. av nye personbiler, jf. direktiv 1999/94/EF og sanksjonerer eventuelle avvik. Statens vegvesen er allerede gitt slik myndighet i gjeldende forskrift og har også etablert en tilsynsordning.

Implementeringen av rettsakten i norsk rett vil imidlertid kreve tilleggsressurser fra Statene vegvesen ved at gjeldende forskrift om energimerking mv. av nye personbiler må revideres. Det samme gjelde nasjonale retningslinjer og hjelpemidler for gjennomføring av det operative tilsynet.

Erfaringene fra dagens ordning med energimerking mv. av nye personbiler peker i retning av at sluttbrukerne i for liten grad har kunnskap om hvilke opplysninger de som kjøpere ny bil har krav på og hvordan disse kan bidra til mer informerte valg som ivaretar hensynet miljø. Det bør derfor vurderes iverksatt en egen informasjonskampanje for å gjøre ordningen mer kjent for sluttbrukerne.

Ressursbruken til implementeringen av Europa-kommisjonen henstilling (EU) 2017/948 vil kunne håndteres gjennom intern omdisponering av ressursene innenfor gjeldende budsjettrammer.

Beslutningen vurderes å henhøre unnder Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Da henstillingen behandles etter EFTAs hurtigprosedyre blir den ikke forelagt noe spesialutvalg til vurdering. 

Vurdering

Statens vegvesens vurdering

Europa-kommisjonen henstilling (EU) 2017/948 viser til direktiv 1999/94/EF som allerede er tatt inn i EØS-avtalen og gjort til norsk rett gjennom forskrift om energimerking mv. av nye personbiler. Henstillingen om å basere pliktig forbrukerinformasjon, slik dette følger av direktiv 1999/94/EF og regulert i forskrift om energimerking m.v. av nye personbiler, utelukkende på WLTP-verdier, støttes.

Rettsakten er en såkalt «recommandation» og som sådan ikke bindende for medlemmene i EØS-området. Det fremgår likevel av uttalelsene fra EFTAS faste komité at denne typen rettsakter bør vurderes og avgjøres fra sak til sak om de skal innlemmes i EØS-avtalen. Slik Statens vegvesen vurderer det, er det gode grunner for at den aktuelle rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen og i norsk forskrift vil bidra til at:

  • Virksomhetene som forpliktes etter direktiv 1999/94/EF om vil gi mer realistisk og spesifikk informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp for de de enkelte biler de har i sin utstilling (og om andre biler som forbrukerne ønsker å sammenligne med). Dette ved at de angir offisielle, spesifikke verdier for det enkelte kjøretøy basert på WLTP.
  • Kravet til hvilke opplysninger som skal inngå i energimerke, reklamemateriell mv. kan utvides til også å innbefatte opplysninger om verdier for luftforurensende utslipp (NOX). Forbrukerne gis på denne måten også anledning til å sammenligne aktuelle bilers bidrag til lokal forurensning (luftkvalitet).

Bilimportørenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund og Norges Automobilforbund har - i samarbeid med Statens vegvesen – allerede utviklet og gjort tilgengelig for nybilforhandlerne et energimerke slik dette kreves etter direktiv 1999/94 /EF som fullt ut baserer seg på WLTP-verdier. Energimerket inneholder – i tillegg til informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp – også informasjon om NOX-utslipp. Bruken av dette merket er imidlertid frivilling. Nybilforhandlerne står pr. i dag fritt med hvilket energimerke de bruker bare det oppfyller minimumskravene til form og innhold slik dette er fastsatt i forskrift om energimerking mv. av nye personbiler

Statens vegvesens forpliktelse om løpende å utarbeide, holde oversikt over og gjøre tilgjengelig oversikt over drivstofforbruk og CO2-utslipp for nye personbiler slik dette følger av forskrift om energimerking m.v. av nye personbiler, jf. Artikkel 4 i direktiv 1999/94/EF, er ivaretatt gjennom «Nybilvelgeren» som er å finne på www.vegvesen.no. Verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp som presenteres i denne er justert slik at den allerede i dag kun viser til WLTP-verdier

Europa-kommisjonen Rekommandasjon (EU) 2017/948 vurderes EØS-relevant og akseptabel av Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet støtter SVVs vurdering.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/948
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017H0948

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.05.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: