Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomføringsbestemmelser til MiFID II om ekvivalens angående sveitsiske børser

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2441 av 21. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammer som finner anvendelse på verdipapirbørser i Sveits i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2441 of 21 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to stock exchanges in Switzerland in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 24.12.17. Beslutningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Verdipapirforetak skal forsikre seg om at foreståtte handler med aksjer notert på regulerte markeder, eller handlet på handelsplasser gjennomføres på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter eller systematiske internaliserere, eller tredjelands handelsplasser evaluert til å være ekvivalent av EU-kommisjonen i samsvar med artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU (MiFID II), jf. artikkel 23 (1) i forordning (EU) No 600/2014 (MiFIR). I denne sammenhengen evalueres det om sveitsiske handelsplasser vil være å anse som tredjelands handelsplasser og at norske verdipapirforetak således etter MiFID II kan forestå handel med aksjer på sveitsiske handelsplasser.

I ekvivalensvurderingen er det lagt vekt på:

-har tillatelse som handelsplass og er løpende underlagt effektivt tilsyn og effektive sanksjoner

-at handelsplassene har et klart og gjennomsiktig handelsregelverk for aksjehandel slik at aksjene kan handles på en rettferdig, ordentlig og effektiv måte og er fritt omsettelig

-at aksjeutstedere er underlagt periodisk og løpende informasjonskrav som sikrer god investorbeskyttelse

-at markedets gjennomsiktighet og integritet ivaretas gjennom forbud mot markedsmisbruk i form av ulovlig innsidehandel og markedsmanipulasjon.

Konklusjonen av ekvivalensevalueringen er at følgende sveitsiske aksjebørser er evaluert til å være ekvivalente med regulerte markeder etter artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU:

(a) SIX Swiss Exchange AG

(b) BX Swiss AG

Ekvivalensvurderingen er begrenset til perioden fra og med 3. januar 2018 til og med 31. desember 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Beslutningen skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt beslutningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2441
Basis rettsaktnr.: 2014/65
Celexnr.: 32017D2441

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2018
Frist returnering standardskjema: 25.04.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker