Utfyllende regler til CRR og EMIR om overgangsperiode - kapitalkrav til eksponering mot CCPer

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/954 6. juni 2017 om forlengelse av overgangsperioden for kapitalkrav om eksponeringer mot sentrale motparter, i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/954 of 6 June 2017 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - suppl. CRR and EMIR

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU desember 2017. De er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Forordning som utvider overgangsbestemmelsene for engasjementer mot sentrale motparter med seks måneder til 15. desember 2017. Den aktuelle overgangsbestemmelsen ligger i EUs kapitalkravsregelverk, forordning 575/2013 (CRR) art. 497(2) og i EMIR-regelvkerket, forordning 648/2012 art. 89(5a).

Denne forordningen er ikke lenger relevant og har blitt erstattet av (EU) 2017/2241, som forlenger de samme overgangsbestemmelsene til 15. desember 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester anser reglene som EØS-relevante og akseptable.

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Det vil være behov for tekniske tilpasninger av ikrafttredelsesdato. Konstitusjonelt forbehold er knyttet til morrettsakten CRR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/954
Basis rettsaktnr.: 32013R5758, 32012R0648
Celexnr.: 32017R0954

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2017
Frist returnering standardskjema: 09.10.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker