Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU referansesenter dyrevelferd

Kommisjonsforordning (EU) 2018/329 av 5. mars 2018 oppnevner EU referansesenter for dyrevelferd

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/329 of 5 March 2018 designating a European Union Reference Centre for Animal Welfare

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen gjennomførte i 2017 en søknadsprosess, i tråd med "Call for selection and designation of the first European Union Reference Centre for animal welfare". https://ec.europa.eu/info/news/first-eu-reference-centre-animal-welfare-call-selection-launched-2017-oct-17_en Det var bare anledning for EU medlemsland å søke.

Innkomne søknader er nå vurdert av EU-Kommisjonen og det er nå besluttet hvor det skal etableres et referanse senter for dyrevelferd og hvem som har ansvar for driften av det.  Dette er i tråd med Artikkel 95 av kontrollforordningen som trer i kraft 14. desember 2019. Kontrollforordningen er ennå ikke gjennomført i norsk rett eller innlemmet i EØS-avtalen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten inneholder ikke rettigheter og plikter som innebærer rettslige konsekvenser for Norge. Den gjennomføres i norsk rett ved fastsettelse av en ny forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Oppgavene til referansesenteret er nedfelt i Kontrollforordningens artikkel 96. Senteret skal bidra med kunnskap om dyrevelferd, både i form av egen forskning og ved å informere om eksisterende. De vil kunne støtte medlemslandene og bidra med opplæring. Et fokusområde er bruk av dyrevelferdsindikatorer og måter å vurdere dyrenes velferd. Dette kan Norge også ha nytte av.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/0329
Basis rettsaktnr.: 2017/0625
Celexnr.: 32018R0329

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2018
Frist returnering standardskjema: 29.06.2018
Dato returnert standardskjema: 18.05.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen