Godkjenning ny mat - utvidelse L-ergothionein

Kommisjonens gjennomføringsforordning 2017/2470 av 20. mars som godkjenner utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/462 of 20 March 2018 authorising an extension of use of L-ergothioneine as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.04.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat. 

Syntetisk L-ergotionein er tidligere godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd, ved angitte bruksbetingelser. Ingrediensen er inkludert i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Rettsakten vil endre bruksbetingelsene for L-ergothionein i unionslisten over ny mat, slik at L-ergothionein også kan brukes som ingrediens i alkoholfrie drikker, i barer med korn, melkebaserte drikker, ferske melkeprodukter og sjokolade, under gitte bruksbetingelser (maksimumsgrenser og betegnelse).

Unionslisten over ny mat ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, som ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkårene for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av utvidet bruk av L-ergothionein er gitt med grunnlag i en uttalelse fra "European Food Safety Authority" (EFSA) publisert 13. november 2017, hvor EFSA konkluderer med at bruk av L-ergotionein i de nevnte matvarekategoriene er helsemessig trygt ved angitte bruksbetingelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2018/462
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32018R0462

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.02.2018
Frist returnering standardskjema: 06.04.2018
Dato returnert standardskjema: 06.04.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 16.04.2018
Høringsfrist: 09.05.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.09.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.09.2018

Lenker

Til toppen