EØS-notatbasen

Helseintervjuundersøkelsen (EHIS)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/255 av 19.februar 2018 som gjennomfører europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr.1338/2008 om statistikk basert på den europeiske helseintervjuundersøkelsen(EHIS)

Commission Regulation (EU) 2018/255 of 19 February 2018 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics based on the European Health Interview Survey (EHIS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2018

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 1338/2008 fastsetter et felles rammeverk for systematisk produksjon av europeisk statistikk innenfor folkehelse og arbeidsmiljø. Statistikkene skal bidra med data til strukturindikatorer, indikatorer for bærekraftig utvikling, Europeisk hels i (ECHI) og andre nødvendige indikatorer for å overvåke fellesskapets og medlemsstatenes innsats for folkehelse og arbeidsmiljø. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI statistikk og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.

Den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS), inngår som ett av fem hovedområder i europaparlaments- og rådforordningen. De øvrige områdene er statistikk over helsetjenester, arbeidsulykker, yrkessykdommer, og dødsårsaker.  Den forrige europeiske helseundersøkelsen var regulert ved forordning nr. 141/2013, og ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i 2015.

Forordning 2018/255 legger grunnlaget for en ny felles europeisk helseintervjuundersøkelse om helseforhold, helsetjenester og levevaner. Statistikken vil formodentlig bidra vesentlig til beslutninger vedrørende helse og sosialpolitikk på europeisk nivå. Den europeiske helseundersøkelsen vil gi data om befolkningen 15 år og eldre. Datainnsamlingen skal foregå i 2019. Mikro- og metadata skal leveres i avtalt format til Eurostat i etterkant av datainnsamlingen. Alle mikrodata må være representative på nasjonalt nivå og baseres på et tilfeldig trukket utvalg.

Det følger av den nye forordningen at det er nødvendig å spesifisere data og metadata for helseforhold, helsedeterminanter og helsetjenester. Kravene til statistikkenhetene, innsamlingsmetodikk, referanseperiode og datakrav fremkommer i vedlegg til forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge har tilpasset seg den nye forordningen ved at den europeiske helseundersøkelsen erstatter de tidligere levekårsundersøkelsene om helse. Statistisk sentralbyrå planlegger å gjennomføre den europeiske helseundersøkelsen i løpet av 2019. Intervjuene vil foregå via telefon og antatt intervjutid ligger på rundt 35 minutter. For å møte EUs krav, må utvalget økes i forhold til tidligere levekårsundersøkelser. Videre medfører undersøkelsen en del nye spørsmål, samt tilretteleggingsarbeid og oversendelse av data til Eurorostat.

I og med at flesteparten av spørsmålene er regulert i forordningen og undersøkelsen ikke bør være for lang, har handlingsrommet blitt snevret inn. Det begrenser mulighetene for nasjonale variasjoner i den forstand at det ikke lenger er rom for at samarbeidende myndigheter på nasjonalt nivå bidrar til undersøkelsen ved å finansiere kartlegging av ulike temaer/spørsmål. Forordningen generelt og den europeiske harmoniseringen spesielt har gitt en merkostnad for SSB sammenliknet med tidligere levekårsundersøkelser om helse. Det tas sikte på å dekke kostnadene innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/255
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.02.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: