NPA 2017-22 Endring av Part-MED

NPA 2017-22 Endring av Part-MED og tilhørende AMC og GM

NPA 2017-22 Updating Part-MED and related AMC and GM RMT.0287 (b) MED.001

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget til regler i NPA 2017-22 er utarbeidet av EASA. Høringsfristen for forslaget i NPAen var 21. mars 2017, og Luftfartstilsynet har gitt høringsinspill til forslaget til nytt regelverk. EASA arbeider med å gjennomgå høringskommentarene og lage et forslag til regler (EASA Opinion) som innen første kvartal 2019, vil bli oversendt EU Kommisjonen for videre behandling. 

Sammendrag av innhold

NPA 2017-22 er en del av European Aviation Safety Agency (EASA) sitt 5-årige Rulemaking Programme under rulemaking task RMT.0287(b) (MED.001).

NPAen inneholder forslag til endring av forordning (EU) nr. 1178/2011, Part-MED, og tilhørende Acceptable Means of Compliance (AMC) og Guidance Material (GM). Part-MED inneholder medisinske krav for flybesetningsmedlemmer, myndighetskrav, krav til flyleger og flymedisinske senter mv.

Forslaget er en ordinær oppdatering av Part MED, hvor formålet er å forbedre flysikkerhetsnivået ved å tydeliggjøre ordlyden i det eksisterende regelverket, utfylle regelverket der det er identifisert behov for det ifm. implementeringen av regelverket og ta bort unødvendige krav rettet mot ansvarlig nasjonal myndighet (CA), flyleger (AME) og flymedisinske senter (AeMC).

I utkastet til regler foreslår EASA følgende:

- nye krav som skal gi et forbedret rettslig grunnlag til å begrense, midlertidig tilbakekalle og tilbakekalle legeattester, herunder legeattester som er utstedt på falskt grunnlag.

- enklere fremgangsmåter for overføring av flymedisinsk informasjon ved endring av sertifikatutstedende land.

- nye krav til tilsynssamarbeid mellom medlemsland, i de tilfeller en flylege eller et flymedisinsk institutt driver virksomhet som involverer mer enn ett medlemsland.

- å ta inn begrepet "klasse 3" i de eksisterende kravene, og tilhørende krav til opplæring og kompetanse til å utstede legeaattest klasse 3 for flyleger hos flymedisinske senter. Formålet er å harmonisere reglene i forordning (EU) nr. 1178/2011 om sertifisering av besetningsmedlemmer og forordning (EU)  2015/340 om sertifisering av flygeledere, Part ATCO.MED. Medisinsk sertifisering av flygeledere foretas på grunnlag av de medisinske kravene i Part ATCO.MED, og relevante bestemmelser i forordning 1178/2011 Part-ARA og -ORA. Flygeledere som oppfyller kravene får utstedt legeattest klasse 3.

- krav om at flymedisinske senter skal rapportere til ansvarlig nasjonal myndighet, statistisk informasjon om flymedisinske undersøkelser.

- et minimumskrav av flymedisinske undersøkelser skal gjennomføres hos flymedisinsk institutt, men forslaget åpner for at organisasjonen kan inngå kontrakt med andre personer eller organisasjoner om at de skal utføre ytterligere undersøkelser.  

- forbedring av reglene om at ansvarlig nasjonal myndighet kan etablere en "secondary review" prosedyre for å bedre kvaliteten på flymedisinske undersøkelser, særlig i grensetilfeller og i omstridte flymedisinske saker.

- forpliktelse til å anerkjenne vurderingen av et flymedisinsk institutts styringssystem foretatt av andre ansvarlige nasjonale myndigheter eller organisasjoner involvert i vurderingen av de medisinske fasilitetene.

Merknader
Hjemmel i EF-traktaten

De foreslåtte reglene vil bli hjemlet i EASAs basisforordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 7 nr. 6, 8 nr. 5 og 10 nr. 5, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser

Den foreslåtte rettsakten vil endre forordning (EU) nr. 1178/2011 som allerede er gjennomført i norsk rett. Norge anses derfor som utgangspunkt forpliktet til å også gjennomføre den kommende endringen. Dette vil skje ved en endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer som gjennomfører forordning (EU) nr. 1178/2011.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For Luftfartstilsynet vil forslaget innebære arbeid i form av gjennomføring av reglene i Norge og utarbeidelse av prosedyrer som forslaget legger opp til, men det vil håndteres innenfor den ressursrammen Luftfartstilsynet allerede disponerer. Utover dette er det per nå ikke identifisert konsekvenser som følge av forslaget for andre offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet har ikke sendt forslaget til regler på høring, men vi vil gjennomføre nasjonal høring når EASA har publisert en Opinion til EU Kommisjonen.

Den foreslåtte rettsakten anses å være EØS-relevant. Det er foreløpig ikke tatt stillling til om den vil være akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen