Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/773 av 15. mai 2018 om krav til design, konstruksjon og ytelse og om prøvestandarder for skipsutstyr og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2017/306

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/773 of 15 May 2018 on design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/306

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2018

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXXII. Skipsutstyr

Status

Rettsakten er vedtatt og publisert i EU.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning ble vedtatt ved konsensus i Komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) 1. mars. Forordningen ble publisert i Official Journal 30. mai 2018. Forordningen erstatter gjennomføringsforordning (EU) 2017/306 som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II. Forordningen er vedtatt ved komitologi i medhold av Direktiv 2014/90/EU artikkel 35 (2) som angir at EU-Kommisjonen skal fastsette detaljerte krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr. Rettsakten følger hurtigprosedyren for vurdering av innlemmelse i EØS-avtalen.

Direktiv 2014/90/EU regulerer bl.a. adgangen til å sette skipsutstyr på markedet, og i tillegg til rederier regulerer direktivet rettigheter og plikter for tekniske kontrollorgan og produsenter av skipsutstyr samt andre markedsdeltakere. Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår.

Forordningen er grovt sett bygget opp på samme måte som vedlegg A.1 til tidligere direktiv 96/98/EC, og angir tabellarisk hvilke krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som gjelder for hvert enkelt utstyr som faller inn under virkeområdet til direktivet. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr.

Sammenlignet med tidligere vedlegg A.1 inneholder den nye tabellen to nye kolonner. Her introduseres datoer for første tillate plassering på markedet, og siste mulige plassering om bord. Ved endringer vil det for et spesifikt utstyr settes inn en ny rad i tabellen hvor de nye kravene angis. Her vil datoen for når det er tillatt å samsvarsvurdere, sertifisere, rattmerke og plassere det aktuelle produktet på markedet etter de nye kravene framgå, og denne datoen vil typisk være datoen for ikrafttredelse av gjennomføringsforordningen. Samtidig vil det i den eksisterende raden for det samme produktet settes inn en dato for siste mulige plassering om bord av utstyr som oppfyller de gamle kravene. Denne datoen vil normalt være hentet fra endringsvedtaket truffet i henhold til den respektive internasjonale konvensjonen. Det er altså kun i forbindelse med endringer at det vil være aktuelt å angi datoer i kolonne 5 og 6. Hva som menes med plassert om bord er beskrevet i de innledende forklaringene til tabellen, og er deretter nærmere angitt for hvert enkelt utstyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Direktiv 2014/90/EU er gjennomført i forskrift 30. august 2016 nr. 1042. Forordning 2017/306 er gjort gjeldende ved inkorporasjon i forskriftens § 2, og ved innlemmlese i EØS-avtalen vil det være nødvendig å endre denne bestemmelsen i forskriften.

Ved gjennomføring av forordninger som på EU-siden trer i kraft 20 dager etter publisering i O.J. er det utfordrene for EFTA-siden å sikre samtidig ikrafttredelse i henhold til EØS-avtalen. Flere norske utstyrsprodusenter og tekniske kontrollorgan er markedsledere innenfor skipsutstyr. For norske utstyrsprodusenter, rederier, tekniske kontrollorgan og andre markedsdeltakere er det av avgjørende betydning at de rettslige betingelsene for å produsere, sertifisere, omsette og ta i bruk skipsutstyr i EØS-området er de samme og til samme tid. Rettsakten ble besluttet inkorporert i EØS-avtalen 31.06.18 etter en hurtigprosedyre, det var derfor ikke behov for rettslige grep nasjonalt for å sikre materielt like regler i Norge som i EU. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felles europeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG). De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet.

Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan. Felles regler  bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet. Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlig er begrenset til deltakelse i EUs prosesser for å utarbeide endringer i skipsutstyrsdirektivet og gjennomføre slike endringer i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Det tekniske innholdet har vært gjennom flere runder med konsultasjoner med de utpekte tekniske kontrollorganene og medlemsstater i EU og EØS. Gjennomføringsforordningen ble vedtatt i EU Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) hvor også Norge deltar. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/773/EU
Basis rettsaktnr.: 2014/90/EU
Celexnr.: 32018R0773

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.05.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.05.2018
Høringsfrist: 28.05.2018
Frist for gjennomføring: 19.06.2018

Lenker

Til toppen