Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/414 av 9. januar 2018 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU for så vidt angår identifikasjon av visse typer skipsutstyr som kan utstyres med elektronisk merking

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/414 of 9 January 2018 supplementing Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council as regards the identification of specific items of marine equipment which can benefit from electronic tagging

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.03.2018

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXXII. Skipsutstyr

Status

Rettsakten ble publisert i OJ den 19. mars 2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2014/90/EU legger opp til at elektronisk merking av skipsutstyr kan innføres som et frivillig alternativ for enkelte typer skipsutstyr. Det vil være opp til produsenten om produsenten ønsker å bruke systemet med elektronisk merking. I tråd med direktiv 2014/90/EU ble det gjenomført en studie som viser at bransjen er positiv til elektronisk merking. 

Det er to rettsakter som regulerer elektronisk merking. Utkast til gjennomføringsforordning (D053372/01) ble besluttet vedtatt av komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) i november 2017. Den regulerer tekniske krav og spesifikasjoner for elektronisk merking, men er fortsatt ikke formelt vedtatt og publisert i EU-tidende (O.J.). Delegert kommisjonsforordning 2018/414 angir hvilke produkter som kan merkes på denne måten. Disse to rettsaktene som begge har rettslig grunnlag i direktiv 2014/90/EU artikkel 11 må ses i sammenheng.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må gjennomføres i norsk rett. Det er naturlig å ta den inn i forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ordningen med elektronisk tagging er frivillig, og de tekniske løsningene som er valgt er velkjente og relativt lite kostbare løsninger. Ordningen har flere fordeler både for markedsdeltakere, rederi og markedstilsynsmyndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Produsenter av skipsutstyr har vært representert gjennom internasjonale interesseorganisasjoner i forarbeidet til de nevnte rettsaktene. Fra Kommisjonens side har det også vært gjennomført en grundig kost/nyttevurdering.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel, men må ses i sammenheng med utkast til gjennomføringsforordning (D053372/01) som enda ikke er publisert i O.J.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/414/EU
Basis rettsaktnr.: 2014/90/EU
Celexnr.: 32018R0414

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker