Teknisk vedlikehold av luftfartøy

NPA 2017-19 Forslag om enklere krav til bruk av deler til luftfartøy

NPA 2017-19 Installation of parts that are released without an EASA Form 1 or equivalent RMT.0018

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget har sin opprinnelse i RMT.0018. Arbeidet i EU begynte i november 2012 med utgivelsen av "terms of reference". Høringen ble startet i desember 2017, med høringsfrist opprinnelig satt til 14. mars 2018. Fristen ble utvidet til 30.mars 2018. I henhold til arbeidsplanen til EASA, skal det i fjerde kvartal 2018 sendes forslag til Kommisjonen. EASA antar at det vil foreligge et vedtak fra Kommisjonen i fjerde kvartal 2019.

Norge har ikke vært delaktig i utviklingen av forslaget.

Sammendrag av innhold

NPA 2017-19 Installation of parts that are released without an EASA Form 1 or equivalent RMT.0018

EUs luftfartsbyrå EASA vil gjennom forslaget etablere en mer proporsjonal og effektiv prosess for godkjenning av deler som brukes til vedlikehold av luftfartøy. Dette gjelder deler som ikke er produsert spesielt for luftfartøy. Forslaget går ut på at den som eier produksjonsrettighetene, eksempelvis en innehaver av et typesertifikat, til et luftfartøy eller deler til luftfartøy, kan utstede en godkjenning til en underleverandør. Denne godkjenning angir hvilke deler som omfattes og hvilken funksjon de skal ha. Eieren av produksjonsrettighetene skal kvalifisere hver del, der de angir en Criticality Level, CL, for hver del. CL angir hvilke farer som kan realisere seg dersom delen svikter.

Hensikten med denne prosessen er å lette produksjons- og godkjenningskravene for enkelte deler. Det inngår i forslaget at deler som er godkjent av eier av produksjonsrettigheten ikke trenger å godkjennes gjennom utstedelse av EASA Form 1 og at produsenten ikke trenger en godkjenning av sin organisasjon for produksjon av deler til flyindustrien. For å oppnå et tilstrekkelig kvalitativt nivå på delene, er det i forslaget utarbeidet minimumskrav til produksjon og dokumentasjon basert på bransjestandarder.

På sikt kan det redusere produksjonskostnadene, og videre redusere kostnadene for sluttbrukeren. Det er spesielt innenfor privatflyging, general aviation - GA, at man håper å få den største effekten av forslaget.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten er TFEU artikkel 100. Forslaget til nye regler vil bli hjemlet i forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 5 (5) og artikkel 6 (3).

I det gjeldende regelverket stilles det krav om utstedelse av Form 1 for godkjenning av deler. Dette er en godkjenning utstedt enten av EASA eller en luftfartsmyndighet på bakgrunn av en søknad. Form 1 kan også utstedes av organisasjoner med egen godkjenning, Product Organisation Approval - POA, og verksteder med Part-145 godkjenning.

Rettslige konsekvenser

Forslaget vil medføre endringer av forordning 748/2012 og forordning 1321/2014, som allerede er tatt inn i norsk rett.I nasjonal rett vil endringene bli inkorporert ved endring av forskrift 4.3 2013 nr.252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og forskrift 7.5.2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Rettsakten anses å havne i Gruppe 2 rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, og det anses ikke nødvendig med Stortingets samtykke.

Økonomiske og administrative konsekvenser

EASA vurderer forslaget til å gi begrensede konsekvenser. Luftfartstilsynet stiller seg per nå bak den vurderingen, slik at det forventes ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for norske aktører eller myndigheter. Noe administrativt arbeid må påregnes ved rettslig tilpasning, men dette antas å falle inn under Luftfartstilsynets normale virksomhet. 

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har ikke vært sendt på høring i Norge i regi av Luftfartstilsynet. 

Luftfartsilsynet vurderer den foreslåtte rettsakten å være EØS-relevant. Det er så langt ikke tatt stilling til om den vil være akseptabel.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles ikke av SU Transport.

Vurdering

For markedet er det i Norge få aktører som vil bli berørt av forslaget. Det vil langt på vei være opp til den enkelte eier av produksjonsrettighetene og produsent om de skal nyttiggjøre seg av den nye prosessen for godkjenning av deler til flyindustrien.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen