Utfyllende beslutning til Solvens II om midlertidig likeverdighet - Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA

Kommisjonens delegerte beslutning (EU) 2015/2290, 12. juni 2015, om midlertidig likeverdighet av solvensordning i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA, og som gjelder for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper med hovedkontor i disse landene

Commission Delegated Decision (EU) 2015/2290 of 12 June 2015 on the provisional equivalence of the solvency regimes in force in Australia, Bermuda, Brazil, Canada, Mexico and the United States and applicable to insurance and reinsurance undertakings with head offices in those countries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Beslutningen har trådt i kraft i EU.

Den er til vurdering på EFTA-siden.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har gjort en foreløpig og midlertidig vurdering av solvensregimene i Australia Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA, for forsikring- og gjenforsikringsforetak. Kommisjonen har vurdert regimene som likeverdig med EU sitt solvensregime.

Beslutningen er hjemlet i Solvens II-direktivet og endringer til Solvens II-direktivet som er gitt i Omnibus II (32014L0051).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når Omnibus II-direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, kan også denne beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Den vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Solvens II-forskriften. Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Merk: Kommisjonsbeslutningen er senere endret ved beslutning 32015D0309.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2290
Basis rettsaktnr.: 32009L0138, 32014L0051
Celexnr.: 32015D2290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2015
Frist returnering standardskjema: 30.09.2015
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen