CEF II

Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om etablering av ordningen for et sammenkoplet Europa og om oppheving av forordningene (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2018

Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget ble lagt frem 6. juni 2018 og er nå til behandling i Rådet og Parlamentet.

Forslaget er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Ansvarlige departement deltar i UDs interdepartementale arbeidsgruppe for alle de nye EU-programmene i perioden 2021-2027, og informerer om departementenes vurderinger kyttet til CEF Transport, CEF Digital og CEF Energi i denne gruppen.

Sammendrag av innhold

I forbindelse med EUs nye langtidsbudsjett for 2021-2027 har EU-kommisjonen lagt frem forslag til nye programmer for denne perioden. Nytt CEF-program er et av disse. EU-kommisjonen har foreslått en økonomisk ramme for programmet på totalt 42,3 milliarder euro, hvorav 30,6 milliarder euro er avsatt til transportnett, 8,7 milliarder euro til energisektoren og 3 milliarder euro til digital infrastruktur. Både inneværende og nye CEF består av de tre delene: Transport, Energi og Digital.

I inneværende periode har det vært mulig med norsk deltakelse i deler av programmet, og Norge deltar i dag CEF Digital, men ikke i CEF Transport eller CEF Energi. Gjeldende forordning om CEF Digital er innIemmet I EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, og er dermed ikke å anse som en del av de EØS-rettslige forpliktelsene. I forbindelse med den nye programperioden har Norge mulighet til å revurdere deltakelse. SD er hovedansvarlig departement for CEF Transport, OED for CEF Energi. og KMD for CEF Digital.

Nærmere om nye CEF Transport

All finansiering av tiltak og prosjekter i det europeiske transportnettverket (TEN-T) i EUs medlemsstater skjer via CEF Transport. CEF Transport er som finansieringsverktøy ment å skape vekst, arbeidsplasser og økt konkurransekraft gjennom målrettede investeringer i EUs infrastruktur. I tillegg til ren økonomisk støtte tilbyr også CEF garantiordninger og obligasjoner som finansiering av prosjekter, og fungerer som en katalysator til å skaffe ytterligere finansiering.

Nærmere om nye CEF Energi

For energi foreslår Kommisjonen at målet med CEF-forordningen fortsatt skal være å bidra til utviklingen av infrastruktur av felleseuropeisk interesse innen elektrisitet, petroluem, gass og CO2, såkalte prosjekter av felles interesse jf. artikkel 14 i Råds- og parlamentsforordning 347/2013 om retningslinjer for pan-europeisk energiinfrastruktur (infrastrukturforordningen). Prosjekter av felles interesse skal bidra til et velfungerende indre marked for energi, forsyningssikkerhet og et bærekraftig energisystem. I tillegg foreslår Kommisjonen at den reviderte forordningen skal legge til rette for grensekryssende prosjekter innen fornybar energi. Både prosjekter av felles interesse og grensekryssende prosjekter innen fornybar energi jf. artikkel 7 i forslaget vil være berettiget å motta støtte via CEF Energi.

Nærmere om nye CEF Digital

Kommisjonens forslag CEF Digitat skal bidra til å maksimere nytten innbyggerne, næringsliv og offentlig forvaltning kan dra fra det digitale indre markedet. Forslaget følger opp de seneste bredbåndsmålene frem mot 2025, hentet fra strategien for et gigabitsamfunn fra 2016, hvor økt tilgang til gigabit-hastigheter for samfunnsviktige steder samt hurtig utrulling av 5G er i fokus.

Følgende tiltak vil være berettiget til å motta støtte via CEF Digital:

- prosjekter som bidrar til gigabit-hastigheter til samfunnsviktige steder; herunder sykehus, skole-, utdannings- og forskningsinstitusjoner

- prosjekter som bidrar til offentlige myndigheters etablering av gratis trådløse soner (en videreføring av WiFi4EU-initiaitivet)

- prosjekter som bidrar til etablering av uavbrutt 5G-dekning langs primære transportkorridorer, herunder på tvers av grenser.

Det vil også være mulighet til å få støtte til etablering av backbone bredbåndsinfrastruktur på tvers av grenser, herunder undersjøiske kabler.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dersom Norge beslutter å videreføre sin deltakelse i CEF Digital, eller skulle ønske å delta i nye CEF Transport eller CEF Energi, vil forordningen tas inn i EØS-avtalens protokoll 31. Det vil ikke være behov for lov- eller forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I EFTA-sekretariatets oversikt over finansielle konsekvenser av deltakelse i de nye programmene under EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027 er CEF samlet sett oppført med en ramme på nær € 700 millioner for EFTA-landene. Dette er imidlertid foreløpig tall, og endelig kostnadsramme vil ikke bli fastlagt før forslaget blir vedtatt i EU. Imidlertid vil det uansett være snakk om betydelige beløp for eventuell norsk deltakelse. 

Eventuell norsk deltakelse må vurderes i de ordinære budsjettprosessene.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har ikke vært på høring.

Samferdselsdepartementet har vært i kontakt med det svenske Näringsdepartementet for å høre om deres erfaringer med CEF Transport. De kan ikke anslå hva Sverige bidrar med økonomisk til CEF Transport isolert sett, da alle økonomiske bidrag fra Sverige til de ulike EU-programmene betales samlet over medlemskontingenten for å være med i EU. Svenskene kjenner ikke til hvor stor uttelling Sverige har sammenlignet med andre medlemsstater i EU i tildelingen av CEF-midler.

Norsk deltakelse i CEF Transport er vurdert i EØS Spesialutvalget for Transport.

Norge har ikke deltatt i CEF energi i inneværende periode. Det er heller ikke planer om å søke deltakelse i perioden 2021-2027.

Norsk deltakelse i CEF Digital er vurdert i SU kommunikasjoner..

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)438
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker