LIFE - programperioden 2021 - 2027

Forordning (EU) 2021/783 av 29. april 2021 om etablering av programmet for miljø og klima (LIFE) – programperioden 2021-2027

REGULATION (EU) 2021/783 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2021 establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation No 1293/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget ble lagt frem av Europakommisjonen 1. juni 1018. Rettsakten ble vedtatt 29. april 2021.

Sammendrag av innhold

LIFE er EUs miljø- og klimaprogram. Programmet startet opp i 1992 og er åpent for deltakelse fra EØS/EFTA-land. Norge har ikke deltatt i noen av LIFEs programperioder.

Forordningen gjelder LIFE-programmets profil og budsjett i programperioden 2021-2027.  Programmet viderefører hovedinnretningen av LIFE i programperioden 2014-2020 med visse modifikasjoner. Budsjettet økes med nær 60 prosent sammenlignet med foregående programperiode.

LIFE skal fremme overgangen til en bærekraftig, sirklulær, fornybar-basert, klimanøytral økonomi som beskytter, restaurerer og forbedrer miljøtilstaden. Programmet skal utvikle, demonstrere og fremme innovative teknikker, metoder og tilnærminger som kan bidra til oppfølging av EUs miljø og klimapolitikk. Det skal involvere det sivile samfunn og bygge kapasitet hos offentlige og private aktører på måter som bidrar til et bedre miljøstyresett. LIFE skal også katalysere oppskalering og spredning av løsninger og tilnærminger på måter som ansvarliggjør andre sektorer og aktører, og mobiliserer ytterligere finansiering og ressurser til klima- og miljøtiltak.

LIFE-programmet vil i programperioden 2021 - 2027 bestå av programområdene ren energiomstilling, utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning. Miljøprogrammene rettes mot henholdsvis natur og biodiversitet og sirkulær økonomi og livskvalitet. Det er et mål å bruke LIFE på en strategisk måte i samspill med andre EU-programmer og -fond.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge og de andre EØS-landene kan delta i LIFE gjennom frivillig innlemmelse av rettsakten i Protokoll 31 til EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norges og de øvrige EØS/EFTA-landenes bidrag til EU-programmer beregnes vanligvis på grunnlag av vårt brutto nasjonalprodukt (BNP) i forhold til BNP for EUs medlemsland, den såkalte proposjonalitetsfaktoren.

Sakkyndige instansers merknader

Det ble informert om forslaget på møte i Spesialutvalget for miljø, og på møte i EØS-referansegruppen for miljø som begge ble avholdt 13. november 2018.

KLD inviterte til et bredt anlagt møte den 3. april 2019 hvor representanter fra miljøorganisasjoner, bedrifter, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og forskningsintitutter deltok for å belyse antatt norsk nytte av LIFE. Svenske myndigheter var også representert for å dele sine erfaringer med programmet. 

Etter en samlet vurdering ble det konkludert med at LIFE kunne være et supplement til nasjonale virkemidler og bidra til større helhetlige og sektorovergripende satsinger i Norge, spesielt på natur og forurensning, mens bildet var mer sammensatt på klima. Flere norske aktører var positive til LIFE, men hadde samtidig andre EU-programmer som de ville priortere foran LIFE fra norsk side. Programmets krav til egenandeler ble også problematisk for enkelte.

I statsbudsjettet for 2021 la regjeringen frem hvilke av EUs programmer regjeringen prioriterer deltakelse i for  perioden 2021-2027. LIFE er ikke blant disse. 

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)0385
Rettsaktnr.: 2021/0783
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0783

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.04.2021
Frist returnering standardskjema: 23.04.2021
Dato returnert standardskjema: 22.04.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Nei
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker