Plantevernmidler - bispyribac, forlenget godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1916 av 6. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1916 of 6 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval period of the active substance bispyribac

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 7. desember 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Det aktive stoffet bispyribac er fra tidligere godkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler. Nåværende godkjenning utløper 31. juli 2021. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet inn en søknad for dette stoffet om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Vurderingen av søknaden har blitt forsinket av grunner som søkeren ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig at gjeldende godkjenning vil utløpe før revurderingen er ferdigstilt og vedtak kan fattes for eventuelt å fornye den.

EU har fastsatt et arbeidsprogram hvor det er gitt retningslinjer for prioritering av behandlingen av stoffer som er søkt regodkjent. Grunnlaget for prioriteringene er blant annet hensynet til risiko for helse og miljø. Det aktive stoffet bispyribac er ikke gitt særskilt prioritet i denne sammenheng, og det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen for dette stoffet med to år, dvs. til 31. juli 2023. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Bispyribac inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1916
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R1916

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2018
Frist returnering standardskjema: 27.02.2019
Dato returnert standardskjema: 05.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker