Plantevernmidler - quinoxyfen, avslag regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1914 av 6. desember 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet quinoxyfen, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1914 of 6 December 2018 concerning the non-renewal of approval of the active substance quinoxyfen, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Quinoxyfen har hittil, i samsvar med EUs tidligere plantevernmiddelregelverk (direktiv (EF) nr. 91/414), vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut i april 2019, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved revurderingen av quinoxyfen ble stoffet allerede i tidlig fase, i samsvar med godkjenningskriterier iht. forordning (EU) nr. 1107/2009, identifisert som meget persistent, meget bioakkumulerende og giftig (PBT/vPvB). Dette innebar at stoffet oppfyller de såkalte "cut-off" kriteriene, noe som igjen betyr at det allerede på det stadiet ble konkludert med at stofffet ikke oppfyller godkjenningskriteriene i forordning (EU) nr. 1107/2009. Det ble derfor ikke gjennomført ytterligere vurderinger av stoffet.

Quinoxyfen blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder quinoxyfen skal senest være avsluttet 27. mars 2020.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 7. desember 2018.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Quinoxyfen inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Quinoxyfen har vært godkjent for bruk i preparater beregnet på soppbekjempelse i korn og grasvekster.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1914
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R1914

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2018
Frist returnering standardskjema: 27.02.2019
Dato returnert standardskjema: 05.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker