PRIIPs KID - endring av bulgarsk språkversjon

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/977 av 4 april 2018 om retting av den bulgarske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2017/653 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/977 of 4 April 2018 correcting the Bulgarian language version of Delegated Regulation (EU) 2017/653 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forordningen er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering på EFTA-siden. 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer feil i den bulgarske utgaven av kommisjonsforordning 32017R0653, som gir utfyllede informasjon til PRIIPS-forordningen, om krav til nøkkelinformasjonsskjema. Dette berører ikke andre språkversjoner. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen, men ikke gjennomføres i norsk forskrift. Dette anses ikke nødvendig, da forordningen ikke berører andre språkversjoner. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet mener forordningen er uproblematisk, da den kun retter en feil i den bulgarske versjonen. Behandlet i SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Uproblematisk 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 977/2018
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0977

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker