Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for CVA-risiko for engasjementer med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/728 av 24. januar 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framgangsmåter for å utelukke transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i en tredjestat fra kravet til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/728 of 24 January 2018 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for procedures for excluding transactions with non-financial counterparties established in a third country from the own funds requirement for credit valuation adjustment risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 7. juni 2018.

Sammendrag av innhold

Kapitalkravsregler for banker mv. er blant annet regulert i Capital Requirments Regulation (CRR). Det følger av CRR artikkel 382 (4)(a) at engasjementer med ikke-finansielle motparter er unntatt kapitalkrav for risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-risiko) forutsatt at engasjementene ikke overstiger nærmere angitte beløpsgrenser. Unntaket skiller ikke mellom ikke-finansielle motparter etablert i medlemsland og tredjeland. Den tekniske standarden angir krav som må oppfylles av motparter etablert i tredjeland for at disse skal kvalifisere for unntak. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen tas inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dette har ingen vesentlig økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

SU Kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Unntaket i CRR artikkel 382 (4)(a) er gjennomført i kapitalkravsforskriften § 20a-2 (1) siste strekpunkt. I forordningen spesifiseres det at engasjementer med ikke-finansielle motparter i tredjeland kvalifiserer for unntak dersom disse motpartene hadde vært etablert i et medlemsland. Videre spesifiserer forordningen hvordan foretakene skal undersøke om en motpart er en ikke-finansiell motpart etablert i tredjeland. Innholdet i forodningen er akseptabelt.  

Behovet for tekniske tilpasninger gjelder kun dato for ikrafttredelse, som for EFTA-statene vil være etter at morrettsakten CRR er tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/728
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0728

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.01.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker