Biocid - deltametrin produktfamilie

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1305 av 26. september 2018 om betingelser knyttet til godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder deltametrin henvist av Sverige i samsvar med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1305 of 26 September 2018 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product family containing deltamethrin referred by Sweden in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 26. september 2018 og ble publisert i OJ 28. september 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019.

Sammendrag av innhold

Sverige har som ansvarlig myndighet vurdert og godkjent en biocidproduktfamilie med det biocidaktive stoffet deltametrin. Tyskland var uenig i Sveriges angivelse av konsentrasjonen av aktivstoffet, og argumenterte for at urenheter må inkluderes i mengden aktivstoff, med henvisning til definisjoner i biocidforordningen og REACH-forordningen. Saken ble diskutert i koordineringsgruppen, med det ble ikke enighet.

Artikkel 36 i biocidforordningen gjelder henvisning av uløste uenigheter til Kommisjonen, og det ble meldt inn en formell uenighet. Etter vurdering av de angitte definisjonene ble det konkludert at konsentrasjon av aktivt stoff skal uttrykkes som konsentrasjon inkludert eventuelle additiver eller urenheter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1305
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32018D1305

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2018
Frist returnering standardskjema: 25.07.2018
Dato returnert standardskjema: 25.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 68/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.06.2018
Høringsfrist: 10.08.2018
Frist for gjennomføring: 30.03.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 29.03.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.04.2019

Lenker