Biocid - etylbutylacetylaminopropionat

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1477 av 2. oktober 2018 om betingelser kyttet til godkjenning av biocidprodukter som inneholder etylbutylacetylaminopropionat henvist av Belgia i samsvar med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1477 of 2 October 2018 on the terms and conditions of the authorisations of biocidal products containing ethyl butylacetylaminopropionate referred by Belgium in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 2. oktober 2018 og ble publisert i OJ 4. oktober 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. februar 2019.

Sammendrag av innhold

Belgia har som ansvarlig myndighet vurdert og godkjent to biocidprodukter med det biocidaktive stoffet etylbutylacetylaminopropionat, som brukes på mennesker mot mygg og flått. Storbritannia var uenig i Belgia vurdering, siden det var forskjell på doseringen i effektivitetsstudiene og i eksponeringsvurderingen. Saken ble diskutert i koordineringsgruppen, med det ble ikke enighet.

Artikkel 36 i biocidforordningen gjelder henvisning av uløste uenigheter til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av de to biocidproduktene, en pumpespray og en aerosol. Basert på en uttalelse fra det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble det konkludert at betingelser for godkjenning ikke er fylt for all bruk av aerosolproduktet og for bruk av pumpesprayen til barn under et år. Slik bruk kan bare godkjennes i henhold til biocidforordningens artikkel 19(5), hvor det må påvises at nektet bruk medfører uforholdsmessig negative samfunnsmessige konsekvenser sammenlignet med risiko for human helse, dyrehelse eller miljøet. ECHA uttalte også at det ikke finnes vedtatte EU-retningslinjer for generering av effektivitetsdata for insektrepellenter ved bruk av anbefalte doseringer, men at arbeid med å utarbeide slike retningslinjer er påbegynt.

For å få likebehandling med produkter med annet aktivstoff til samme bruk kreves følgende ved godkjenning av de aktuelle produktene: Godkjenningsinnehaveren skal levere nye data for å bekrefte produktenes effektivitet innen to år etter at ECHA har publisert EU-retningslinjer for generering av effektivitetsdata ved de anbefalte doseringer, for å bekrefte minste effektive dosering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1477
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32018D1477

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2018
Frist returnering standardskjema: 21.11.2018
Dato returnert standardskjema: 21.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 12/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.08.2018
Høringsfrist: 12.10.2018
Frist for gjennomføring: 09.03.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 08.03.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.02.2019

Lenker