Biocid - Ikke-godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1622 av 29. oktober 2018 om ikke-godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1622 of 29 October 2018 on the non-approval of certain active substances in biocidal products pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 29. oktober 2018 og ble publisert i OJ 30. oktober 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. februar 2019.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1062/2014, som endret av forordning (EU) 2017/698, inneholder i vedlegg II en liste over kombinasjoner av eksisterende aktivstoffer og produkttyper omfattet av arbeidsprogrammet for biocider per 3. februar 2017.

Søknadene for enkelte aktivstoff/produkttype-kombinasjoner på denne listen har blitt trukket av søkerne. I tillegg har navn på aktivstoff og eventuelle forløpere blitt presisert for noen aktivstoffer som dannes in situ, noe som har ført til redefinering av aktivstoffet. For enkelte av disse aktivstoff/produkttype-kombinasjonene har ingen meldt sin interesse, eller de interesserte har ikke oppfylte gitte krav.

Beslutning (EU) 2018/1622 inneholder som følge av dette en liste over 27 aktivstoffer, hver kombinert med en eller flere produkttyper, som det er besluttet å ikke godkjenne.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1622
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32018D1622

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2018
Frist returnering standardskjema: 21.11.2018
Dato returnert standardskjema: 21.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 13/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2018
Høringsfrist: 02.01.2019
Frist for gjennomføring: 09.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 08.02.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.02.2019

Lenker